Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Ogłoszenia

Informacja o wynikach postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 33 ust.1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.).

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o zakończeniu otwartego naboru Partnera do realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników.

Kryteria wskazane w dokumentacji z postępowania spełniła oferta firmy Inovatica Sp. z o.o. Sp. k., która ostatecznie została wybrana na Partnera projektu.


ŁSSE S.A. działając na podstawie art. 33 ust.1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.)

ogłasza otwarty nabór Partnera do realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników.

 

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 22 lutego 2017 roku o godz. 15.30 (decyduje data wpływu Oferty do siedziby ŁSSE S.A.).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w formie papierowej, w sekretariacie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G.

 

Koperta powinna posiadać oznaczenie: „Wybór Partnera do realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFS”.

 

Szczegóły dotyczące naboru, zakresu zadań Partnera oraz kryteriów wyboru oferty znajdują się w dokumentacji zamieszczonej poniżej.