Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Pomoc publiczna

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, korzystasz z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Istnieje także możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:

 

Masz pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chcesz korzystać. Uzyskujesz wsparcie aż do wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy publicznej, jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania Strefy.

Poziom pomocy publicznej jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa i przedstawia się następująco*:


35%DLA DUŻYCH FIRM

45%DLA ŚREDNICH FIRM

55%DLA MAŁYCH FIRM

*Dla województwa Wielkopolskiego oraz Mazowieckiego, na których obszarze również funkcjonuje Łódzka SSE, poziom pomocy publicznej wynosi odpowiednio 25% oraz 20% (podregion warszawski zachodni). Dla małych i średnich przedsiębiorstw pomoc podwyższa się odpowiednio o 20 i 10 punktów procentowych.

ŁSSE jest otwarta na małe i średnie przedsiębiorstwa. Stanowią one połowę wszystkich firm skupionych w Strefie. Wg raportu fDi Magazine – grupa Financial Times, w rankingu Global Free Zones of the Year 2014, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna uznana została, drugi rok z rzędu, za najlepszą strefą dla MŚP w Europie. Firmom z tego sektora oferujemy:

Podwyższony poziom pomocy publicznej

Wyższy o 20 pkt. % dla małych, oraz o 10 pkt. % dla średnich przedsiębiorstw w stosunku do pomocy publicznej przysługującej dużemu przedsiębiorstwu

Tereny inwestycyjne o małej powierzchni

Zlokalizowane w kompleksach przemysłowych znajdujących się zarówno w Łodzi, jak i w pozostałych podstrefach ŁSSE.

Wsparcie biznesowe

Pracownicy ŁSSE pomagają w kontaktach z gestorami sieci, sporządzaniu wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci np. gazowej czy energetycznej. W ramach Strefy powstał Program Partner WIĘCEJ, czyli rzetelni, sprawdzeni partnerzy w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc).

KOSZTY KWALIFIKOWANE - KOSZTY PRACY

Wysokość pomocy publicznej = poziom pomocy X dwuletnie koszty nowoutworzonych miejsc pracy.

Kosztami pracy są:
Dwuletnie koszty związane z nowoutworzonymi miejscami pracy, koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki, takie jak ZUS, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

KOSZTY KWALIFIKOWANE - KOSZTY INWESTYCJI

Kosztami inwestycji są:

 • środki trwałe
 • wydatki na zakup terenów lub prawa użytkowania wieczystego,
 • wydatki na budowę oraz infrastrukturę,
 • wydatki na środki trwałe (wyposażenie, park maszynowy) – w przypadku sektora MŚP możliwy jest zakup używanych środków trwałych,
 • wydatki na wymagane licencje, patenty oraz inne niematerialne środki do prowadzenia działalności
 • wydatki na wynajem lub leasing działek, budynków pod warunkiem, że czas najmu lub leasingu nie jest krótszy niż 5 lat (3 lata dla MŚP).

WARUNKI UZYSKANIA ZEZWOLENIA

 • inwestycja minimum 100 000 EURO,
 • utrzymanie inwestycji w regionie przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia całej inwestycji (3 lata dla MŚP),
 • utrzymywanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw),
 • udział środków własnych w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji,
 • zwolnienia podatkowe przysługujące wyłącznie z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.