BIP Rada Nadzorcza

15.02.2014

Rada Nadzorcza

 

W skład Rady Nadzorczej ŁSSE S.A. wchodzą:

 

Piotr Kagankiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Cieślak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiciel Gminy Miasta Łódź,
Piotr Adamczewski – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Pan Michał Naruszewicz – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel Ministra Finansów,
Pan Robert Brzezowski – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel Miasta Ozorków.

 

Kompetencje Rady Nadzorczej:

 

1. Do kompetencji Rady Nazdzorczej należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane,
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności,
o których mowa w pkt 1 i 2,
4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,
8) opiniowanie sporządzonego przez Zarząd Spółki regulaminu specjalnej strefy ekonomicznej,
9) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
12) opiniowanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
13) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbywania
i nabywania nieruchomości.

 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
1) wybór nabywcy nieruchomości lub udziałów w nieruchomości Spółki oraz na istotne elementy umowy z takim nabywcą, jeżeli tak stanowi uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na podstawie § 44 ust.3 pkt 2 Statutu Spółki,
1a) wybór dzierżawcy lub najemcy konkretnej nieruchomości Spółki oraz na istotne elementy umowy dzierżawy lub najmu, jeżeli umowa najmu lub dzierżawy zawierana jest na czas określony przekraczający dwanaście miesięcy z zastrzeżeniem pkt 1b),
1b) wybór dzierżawcy gruntu stanowiącego własność Spółki, którego powierzchnia przekracza 30 m2, bez względu na okres zawarcia umowy, oraz na istotne elementy umowy tej dzierżawy,
2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt. 1 oraz § 44 ust.3 pkt 1 i 3,
3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji
i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO,
4) wystawianie weksli,
5) udzielanie zezwolenia na tworzenie lub udział w podmiotach gospodarczych z zaangażowaniem kapitałowym powyżej 5% kapitału zakładowego ŁSSE S.A. oraz tworzenie oddziałów i filii,
6) zawarcie umowy przez Spółkę, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy nie związanej z przedmiotem działalności gospodarczej określonej w Statucie. Zgody Rady Nadzorczej wymagają wszystkie takie umowy, których wartość przekracza równowartość 5000 EURO w złotych, obliczonego wg. kursu ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z uwzględnieniem § 23 ust.1 – 2 Statutu Spółki,
2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.

 

Redaktor strony: Marcin Kwintkiewicz

Telefon kontaktowy: +48 42 275 50 53

mail: marcin.kwintkiewicz@sse.lodz.pl

 

Instrukcja korzystania

Powrót do strony głównej serwisu ŁSSE możliwy jest przez kliknięcie ikonki „domku” na belce nawigacji w górnej części ekranu, po lewej stronie).

 

Udostępniający: Magda Kubicka

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kwintkiewicz

Czas udostępnienia: 03-04-2015 (po raz pierwszy 02-12-2011)

Czas wytworzenia: 02-12-2011

 


ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

INFORMACJE WIĘCEJ
SCHEMAT ORGANIZACYJNY WIĘCEJ
PRZEDMIOT DZIAŁANIA WIĘCEJ
ZARZĄD WIĘCEJ
ORGANY SPÓŁKI WIĘCEJ
RADA NADZORCZA WIĘCEJ
KOMPETENCJE ZARZĄDU WIĘCEJ
WALNE ZGROMADZENIE WIĘCEJ
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA WIĘCEJ
MAJĄTEK SPÓŁKI WIĘCEJ
ROZSZERZENIE ŁSSE WIĘCEJ
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WIĘCEJ
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY