BIP Walne Zgromadzenie

15.02.2014

Walne Zgromadzenie

 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia:

 

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
3) podział zysku lub pokrycie straty,
4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem art. 7 ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych,
2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach,
3) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
2) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, Uchwała Walnego Zgromadzenia może upoważnić Radę Nadzorczą do udzielenia zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości konkretnemu przedsiębiorcy oraz na istotne elementy takiej czynności,
3) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych,
4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
5) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
6) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
7) emisja obligacji każdego rodzaju,
8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,
11) użycie kapitału zapasowego,
12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

 

4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
4) rozwiązanie i likwidacja Spółki.

 

5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postepowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
1) nabycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi, zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
b) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
a) zmiany statutu lub umowy Spółki,
b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
c) połączenia, przekształcenia lub podziału Spółki,
d) zbycia akcji lub udziałów Spółki,
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
f) rozwiązania i likwidacji Spółki.

 

Redaktor strony: Marcin Kwintkiewicz

Telefon kontaktowy: +48 42 275 50 53

mail: marcin.kwintkiewicz@sse.lodz.pl

 

Instrukcja korzystania

Powrót do strony głównej serwisu ŁSSE możliwy jest przez kliknięcie ikonki „domku” na belce nawigacji w górnej części ekranu, po lewej stronie).

 

Udostępniający: Magda Kubicka

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kwintkiewicz

Czas udostępnienia: 03-04-2015 (po raz pierwszy 02-12-2011)

Czas wytworzenia: 02-12-2011

 


ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

INFORMACJE WIĘCEJ
SCHEMAT ORGANIZACYJNY WIĘCEJ
PRZEDMIOT DZIAŁANIA WIĘCEJ
ZARZĄD WIĘCEJ
ORGANY SPÓŁKI WIĘCEJ
RADA NADZORCZA WIĘCEJ
KOMPETENCJE ZARZĄDU WIĘCEJ
WALNE ZGROMADZENIE WIĘCEJ
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA WIĘCEJ
MAJĄTEK SPÓŁKI WIĘCEJ
ROZSZERZENIE ŁSSE WIĘCEJ
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WIĘCEJ
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY