BIP informacje

24.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. ks. Tymienieckiego 22/24,

90-349 Łódź, Polska 

 

tel. (+48 42) 676 27 53, 676 27 54 

fax. (+48 42) 676 27 55

e-mail: info@sse.lodz.pl 

Internet: www.sse.lodz.pl

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 22/24 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014128. NIP:725-14-86-825REGON: 471537330 Kapitał zakładowy: 24.927.000,00 PLN w całości wpłacony.

 

Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254 poz. 2544), przetargi lub rokowania zmierzające do ustalenia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy przeprowadza Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna. Są one podejmowane na podstawie publicznego zaproszenia.

 

Celem przetargu lub rokowań jest ustalenie przedsiębiorców, których planowane przedsięwzięcia gospodarcze na terenie Strefy w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów jej ustanowienia. Do przeprowadzenia przetargu lub rokowań ŁSSE S.A. powołuje komisję w składzie co najmniej czteroosobowym.

 

Zarządzający zaprasza do przetargu lub rokowań, zamieszczając ogłoszenie w codziennej prasie ogólnokrajowej.

 

Zaproszenie do przetargu lub rokowań zawiera, między innymi: 

1) nazwę i siedzibę Zarządzającego oraz nazwę strefy,

2) określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań oraz cenę specyfikacji,

3) miejsce, termin składania i otwarcia ofert. 

 

W przypadku przetargu łącznego, zaproszenie zawiera także informację o nieruchomości lub innych składnikach majątkowych położonych na terenie strefy, które mają być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy.

 

Specyfikacja, o której mowa wyżej, zawiera między innymi:  

1) tekst regulaminu strefy,

2) informacje o kryteriach oceny przedsięwzięć gospodarczych planowanych na terenie strefy przez przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia,

3) opis sposobu przygotowania ofert, obejmujący w szczególności informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci, w tym dokumentach potwierdzających ich formę prawną oraz kondycję finansową,

4) istotne postanowienia umowy lub umów, które mają być zawarte z Zarządzającym, lub ogólne warunki albo wzór umowy, jeżeli Zarządzający wymaga od oferenta, żeby zawarł z nim umowę na takich warunkach,

5) opis sposobu udzielania przez Zarządzającego wyjaśnień dotyczących specyfikacji,

6) określenie położonego na terenie strefy mienia, które ma być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy,

7) wymagania dotyczące wadium, jeżeli przewiduje się jego złożenie,

8) termin, do którego oferent będzie związany ofertą.

 

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

1) nazwę i siedzibę oferenta albo imię, nazwisko i adres, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

2) wielkość, przedmiot i charakter planowanych przez oferenta przedsięwzięć gospodarczych na terenie strefy i warunków ich realizacji (biznesplan, studium wykonalności),

3) nazwę i siedzibę podmiotu występującego w imieniu oferenta albo imię, nazwisko i adres, jeżeli w imieniu oferenta występuje osoba fizyczna – w przypadku gdy zachodzi taka sytuacja,

4) wysokość oferowanej ceny z tytułu nabycia praw do nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu.

 

Termin składania ofert, wyznaczony przez Zarządzającego, nie może być krótszy niż 21 dni, licząc od dnia zaproszenia do przetargu lub rokowań.

 

Ofertę przyjmuje się, jeżeli odpowiada ona wymogom określonym w Specyfikacji, zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2544) i spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1554 z późn. zm.).

 

Ofertę odrzuca się, jeżeli nie odpowiada ona wymogom określonym w specyfikacji. Zarządzający niezwłocznie zawiadamia oferenta o odrzuceniu jego oferty.

 

Zarządzający może unieważnić przetarg lub odstąpić od rokowań, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć i/lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości.

 

Wszelkie informacje i wyjaśnienia, a także dokumenty związane z przetargiem lub rokowaniami udostępniane są wszystkim przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie.

 

Czynności komisji przetargowej lub komisji ds. rokowań, o której mowa wyżej, mają charakter poufny. Przedsiębiorca, któremu udostępniono specyfikację, nie może bez zgody Zarządzającego ujawniać informacji uzyskanych w związku z przetargiem lub rokowaniami.

 

Z przetargu lub rokowań sporządzany jest protokół, który komisja przedkłada Zarządowi Strefy. Na tej podstawie Zarząd – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie w sprawie powierzenia Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia (Dz.U. z 2009 r. Nr 112, poz. 926) – udziela przedsiębiorcy w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Ocena zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:  

1) przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej oferenta prowadzonej dotychczas oraz działalności, której prowadzenie planuje na terenie strefy,

2) wartości i warunków realizacji przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycji planowanych na terenie strefy,

3) udziału w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej w strefie,

4) udziału w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z przedsiębiorcami działającymi na terenie kraju,

5) zgodności przedsięwzięć gospodarczych planowanych na terenie strefy z celami rozwoju strefy oraz przedsięwzięciami gospodarczymi realizowanymi lub planowanymi na terenie strefy przez innych przedsiębiorców,

6) stopnia zagrożenia dla środowiska oraz planowanych przedsięwzięć w zakresie jego ochrony,

7) stopnia innowacyjności technologii przedsięwzięć i działalności planowanej na terenie strefy.

 

Udostępnianie nieruchomości inwestorom

Udostępnianie nieruchomości inwestorowi, który wygrał przetarg lub zakończył pomyślnie rokowania z ŁSSE S.A. i uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, odbywa się poprzez: 

 • przeniesienie prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania poprzez podpisanie stosownej umowy kupna-sprzedaży, w formie aktu notarialnego,
 • podpisanie umowy dzierżawy lub najmu.

 

 

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1840 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1554 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr. 232, poz. 1548 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. z 2008 r. .Nr 224, poz. 1477 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia (Dz.U. z 2009 r. Nr 112, poz. 926).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2544).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 158, poz. 1246).

 

Redaktor strony: Marcin Kwintkiewicz

Telefon kontaktowy: +48 42 275 50 53

mail: marcin.kwintkiewicz@sse.lodz.pl

 

Instrukcja korzystania

Powrót do strony głównej serwisu ŁSSE możliwy jest przez kliknięcie ikonki „domku” na belce nawigacji w górnej części ekranu, po lewej stronie).

 

Udostępniający: Magda Kubicka

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kwintkiewicz

Czas udostępnienia: 03-04-2014 (po raz pierwszy 02-12-2011)

Czas wytworzenia: 02-12-2011

 


ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

INFORMACJE     WIĘCEJ
SCHEMAT ORGANIZACYJNY     WIĘCEJ
PRZEDMIOT DZIAŁANIA     WIĘCEJ
ZARZĄD     WIĘCEJ
ORGANY SPÓŁKI     WIĘCEJ
RADA NADZORCZA    WIĘCEJ
KOMPETENCJE ZARZĄDU     WIĘCEJ
WALNE ZGROMADZENIE     WIĘCEJ
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA     WIĘCEJ
MAJĄTEK SPÓŁKI     WIĘCEJ
ROZSZERZENIE ŁSSE     WIĘCEJ
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WIĘCEJ
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY