Projekt Flexi Mama w WUP w Łodzi

24.02.2014

Celem projektu „Flexi Mama” jest podniesienie aktywności zawodowej kobiet wchodzących po raz pierwszy lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka z Województwa Łódzkiego.

 

 

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej wskazuje na postępujący proces wyludnienia, zagrażający rozwojowi regionu Województwa Łódzkiego (Strategia Rozwoju Woj. Łódzkiego 2020). Wysoki poziom umieralności i niska liczba urodzeń sprawia, że Łódzkie zajmuje 2. miejsce w kraju pod względem spadku liczby ludności. 

 

Jednym z działań wpływających korzystnie na zmianę sytuacji demograficznej w obszarze rynku pracy jest aktywizacja zawodowa kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (Plan przeciwdziałania depopulacji w woj. łódzkim na lata 2013-2014). Dane pokazują, że liczba bezrobotnych kobiet uległa zwiększeniu na przełomie ostatnich dwóch lat: z 71,1 tys. (na koniec grudnia 2011 roku) do 78,9 tys. (w styczniu roku 2013). 

 

Raport Uniwersytetu Łódzkiego „Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy w woj. łódzkim i jego powiatach” potwierdza, że kobiety są częściej narażone na bezrobocie niż mężczyźni ze względu na różnice w ścieżce rozwoju kariery zawodowej. Jest to często związane z okresami bierności spowodowanymi opieką nad dzieckiem. Powyższa analiza potwierdza niekorzystną sytuację zatrudnieniową kobiet, stąd też wsparcie w projekcie zostało skierowane wyłącznie do nich. Najbardziej efektywnym przeciwdziałaniem opisanym zjawiskom jest aktywizacja zawodowa młodych mam i umożliwienie im powrotu na rynek pracy.

Realizacja wcześniejszego projektu WUP w ŁodziElastyczne rozwiązania na rynku pracy i raport ewaluacyjny potwierdzają konieczność wsparcia kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Ilość zgłoszeń do edycji Programu Pilotażowego skierowanej do młodych mam wyniosła 286 na 26 miejsc. Problemem, który stażystki chciały rozwiązać poprzez udział w projekcie, było, obok braku zatrudnienia i doświadczenia zawodowego, pogodzenie pracy z życiem prywatnym. Największe oczekiwanie to dostosowanie czasu pracy do indywidualnych potrzeb. Elastyczne formy zatrudnienia, a dla młodych mam telepraca, były adekwatne do ich potrzeb (82,6% odpowiedzi). Za zalety projektu uznano możliwość aktywizacji zawodowej i pogodzenia życia osobistego z pracą, co potwierdza zasadność telepracy jako formy odbywania stażu.

 

Jakie są cele projektu?

 

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej kobiet wchodzących po raz pierwszy lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka z województwa łódzkiego poprzez wypracowanie strategii komunikacji i testowanie rozwiązań duńskich w zakresie usprawnienia współpracy z pracodawcami.

 

Pomniejszymi celami, których osiągnięcie przybliży nas do celu głównego są:

 

– usprawnienie współpracy z pracodawcami poprzez adaptację i upowszechnienie duńskiej strategii komunikacji oraz stworzenie miejsc stażowych w firmach/instytucjach z województwa łódzkiego,
– uzyskanie doświadczenia zawodowego przez uczestniczki, spośród których min. 45% podejmie zatrudnienie po projekcie.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi serdecznie zaprasza pracodawców, prowadzących działalność na terenie woj. łódzkiego, do współpracy w ramach projektu „Flexi Mama – strategia komunikacji szansą na aktywizację zawodową kobiet”.

 

Pracodawców, którzy chcieliby przyjąć na staż mamę wychowującą dziecko do 6 roku życia, a jednocześnie zastosować w swojej firmie lub instytucji telepracę jako formę organizacji stażu, prosimy o zgłoszenia w terminie 28.10.2013 r. – 25.11.2013 r.

 

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej (dostępny na http://fleximama.wup.lodz.pl/), a następnie przesłać na adres e-mailowy (skan): fleximama@wup.lodz.pl lub korespondencyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, z dopiskiem „Flexi Mama” albo dostarczyć osobiście do Biura projektu, bud. B, II piętro, pok. 2.23.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy się kontaktować z p. Joanną Damilak, tel. 42 638-91-67, e-mail: fleximama@wup.lodz.pl

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY