Zaproszenie do składanie ofert

19.09.2014

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego ŁSSE S.A. za rok obrotowy 2014

Rada Nadzorcza Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. ks Tymienieckiego 22/24, działając na podstawie §27 pkt 4 Statutu Spółki, zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego ŁSSE S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
      Oferta powinna zawierać:
1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
2. doświadczenie firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego w badaniu sprawozdań spółek,
3. doświadczenie w badaniu sprawozdań podmiotów o podobnej skali działalności,
4. informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów w firmie audytorskiej,
5. termin wykonania badania sprawozdania finansowego,
6. zakres prac obejmujących badanie sprawozdania finansowego i zagadnień dodatkowych (raporty cząstkowe),
7. oświadczenie o spełnieniu warunków do przeprowadzenia badania i sporządzenia opinii określonych w ustawie z dnia 29.09.1994 roku  o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn.zm.) oraz w ustawie z dnia 13.10.1994 roku o biegłych rewidentach (Dz.U nr 121, poz. 592 z późn.zm.),
8.  określenie ceny łącznie za wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii, wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
9. wartość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej,
10. posiadanie przez firmę audytorską doradztwa prawnego i podatkowego.

Od biegłego rewidenta oczekujemy gotowości do obecności na posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia, których przedmiotem obrad są sprawy finansowe związane z badanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2014, ewentualne dokonanie prezentacji wyników badań zrealizowanych przez biegłego – w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki lub przesłać na adres Spółki w kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki ”, w terminie do dnia 03 października 2014 r.

Oferty, które nie spełniają zawartych wyżej wymogów formalnych oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje pozwalające wycenić ofertę ( min. bilans, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013) znajdują się w załączniku POBIERZ ZAŁĄCZNIK

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo wyboru oferty oraz odrzucenia bez podania przyczyny.

 

 

Udostępniający: Michał Pstrucha

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Sibilska

Czas udostępnienia: 19-09-2014

Czas wytworzenia: 19-09-2014

 


ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

INFORMACJE WIĘCEJ
SCHEMAT ORGANIZACYJNY WIĘCEJ
PRZEDMIOT DZIAŁANIA WIĘCEJ
ZARZĄD WIĘCEJ
ORGANY SPÓŁKI WIĘCEJ
RADA NADZORCZA WIĘCEJ
KOMPETENCJE ZARZĄDU WIĘCEJ
WALNE ZGROMADZENIE WIĘCEJ
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA WIĘCEJ
MAJĄTEK SPÓŁKI WIĘCEJ
ROZSZERZENIE ŁSSE WIĘCEJ
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WIĘCEJ
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY