Krajowy Fundusz Szkoleniowy

03.11.2014

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest nowym rozwiązaniem systemowym wprowadzonym w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Fundusz stanowi wydzielona część środków Funduszu Pracy, określoną w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy. Docelowo środki Krajowego Funduszu Pracy będą stanowić 2% przychodów Funduszu Pracy, uzyskanych z obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w roku przed rokiem poprzedzającym rok, dla którego jest sporządzony plan finansowy. Szacuje się, iż rocznie będzie to kwota 200 mln złotych.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki oraz zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy, które powinno poprawić pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

W pierwszym okresie, tj. w latach 2014 – 2015 priorytetem wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie wsparcie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w wieku 45 lat i więcej. 

Więcej na www.wup.lodz.pl 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY