Użytkowanie samochodów służbowych w celach prywatnych – zmiana od 1.01.2015

18.11.2014

W dniu 23 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, wprowadzającej szereg zapowiadanych przez rząd zmian do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). 

Jedną z najważniejszych dla podatników nowości jest ułatwienie określenia skutków podatkowych związanych z wykorzystywaniem przez pracowników samochodu służbowego do celów prywatnych poprzez wprowadzenie jednolitego – umiarkowanego, jeśli chodzi o wysokość ryczałtu. Nowe regulacje mają skończyć problemy przedsiębiorstw i podatników, a także próby omijania prawa, dzięki temu, że zaproponowany w znowelizowanym akcie prawnym ryczał będzie relatywnie niski. Obecnie ustawa przekazana jest Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Nowe przepisy, tj. art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określające wartości tego świadczenia, pozwolą uniknąć wątpliwości co do sposobu ustalenia przychodu z tego tytułu. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalono w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 – co przy stawce podatkowej 18% oznacza kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku, natomiast 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 – czyli 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych – w tym wypadku w wysokości 1/30 ww. kwot. Tak ustalony dzienny ryczałt będzie wynosił zatem odpowiednio 8,33 zł oraz 13,33 zł (1,50 zł oraz 2,40 zł dziennego zryczałtowanego podatku, przy stawce podatkowej 18%) w zależności od pojemności silnika wykorzystywanego samochodu służbowego.

Co istotne proponowane zasady rozliczeń obowiązywać będą jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Poza regulacją pozostały niestety m.in. często występujące w praktyce umowy-zlecenia, umowy o dzieło czy kontrakty menedżerskie.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby przedyskutowania powyższych informacji na Państwa działalność biznesową, zachęcamy do kontakty z doradcami podatkowymi firmy partnerskiej PKF Consult Sp. z o.o.: podatki@pkfpolska.pl 

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY