Strefa Edukacji – ŁSSE S.A. wspiera edukację

19.03.2015

Chcąc być konkurencyjnym na regionalnym rynku zatrudnienia Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zainicjowała program „Strefa Edukacji”. Jego głównym założeniem jest wsparcie i promocja szkolnictwa zawodowego w województwie. Aby jak najlepiej dopasować kwalifikacje zawodowe pracowników z Regionu do potrzeb potencjalnych i działających już w województwie inwestorów, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. współpracuje z instytucjami i placówkami odpowiedzialnymi za szkolnictwo, doradztwo oraz przygotowanie zawodowe osób już pracujących oraz bezrobotnych (m.in. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi).

Ponadto, w ramach „Strefy Edukacji” ŁSSE S.A., współpracuje z łódzkimi uczelniami wyższymi m.in. poprzez stypendia naukowe dla najzdolniejszych studentów Politechniki Łódzkiej. Wpieramy również akcję „Młodzi w Łodzi”, której celem jest zachęcanie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią oraz zwiększenie liczby kandydatów na studia na kierunkach preferowanych przez pracodawców z Regionu.

W 2013 roku, wychodząc naprzeciw potrzebie powstania w Łodzi szkoły międzynarodowej, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wraz z Uniwersytetem Łódzkim utworzyły British International School of the University of Łódź. Szkoła prowadzi działalność edukacyjną dla młodzieży międzynarodowej w języku angielskim, zgodnie z English National Curriculum (dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do18 lat). British International School of the University of Łódź przygotowuje młodzież do zdawania wszystkich głównych egzaminów brytyjskiego systemu szkolnictwa takich jak SAT, IGCSE, AS i A levels.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest również członkiem ICT Polska Centralna Klaster, utworzonego w 2012 roku wspólnie z Politechniką Łódzką, jednostkami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcami z branży informatycznej i telekomunikacyjnej z Regionu Łódzkiego. Do głównych celów Klastra należy m.in. rozwój i kształcenie kadr dla branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej.

Z końcem 2014 roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. uruchomiła kolejny projekt – Strefa HR. Jest to cykliczne wydarzenie w formule spotkań osób odpowiedzialnych w firmach za polityka kadrową w siedzibie ŁSSE S.A., gdzie poruszane są najważniejsze tematy z zakresu HR, szkolnictwa zawodowego i edukacji dla biznesu.

Strefa Edukacji to:

  • przygotowywanie odpowiedniej, „szytej na miarę” kadry,
  • podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności osób już pracujących,
  • szybkie reagowanie na potrzeby, które pojawią się w przyszłości (nowe inwestycje w okresie 2-3 lat),
  • animowanie powiązań oraz integrowanie środowiska biznesu z placówkami kształcenia zawodowego,
  • stały dialog przedsiębiorców z instytucjami publicznymi odpowiadającymi za wsparcie rozwoju rynku pracy i edukcji.

Kontakt: szkolnictwo@sse.lodz.pl

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY