CSR Klastry

19.01.2016

Łódzki Klaster Edukacyjny
ŁSSE jest liderem i koordynatorem Łódzkiego Klastra Edukacyjnego. Główne obszary działań ŁKE obejmują:
• propagowanie i budowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego
• aktywizacja placówek kształcenia zawodowego do współpracy z przedsiębiorstwami
• prognozowanie oraz badanie zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje zawodowe w regionie • współpraca z przedsiębiorstwami, w tym w szczególności inwestorami ŁSSE i ich poddostawcami
• zwiększenie dostępności uczniów do praktyk realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy firmy • wsparcie merytoryczne w zakresie opracowania programów nauczania
• edukacja nauczycieli, doradców zawodowych, rodziców i opiekunów
• lobbing na rzecz pozytywnych zmian w prawodawstwie w obszarze edukacji

Koordynator:
szkolnictwo@sse.lodz.pl
42 275 50 54;
42 275 50 76

Wyżyna Lotnicza
Wyżyna Lotnicza to ponadregionalna inicjatywa zakładająca połączenie i dalszą rozbudowę potencjału produkcyjnego, serwisowego, badawczego i szkoleniowego trzech miast: Dęblina, Łodzi i Radomia. Sygnatariusze deklarują, że utworzenie Wyżyny Lotniczej ma na celu aktywizację trzech miast w zakresie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, przyciągnięcie nowych inwestorów z branży lotniczej i kosmicznej, co owocować będzie tworzeniem nowych miejsc pracy, w tym dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.
List intencyjny podpisali: Ministerstwo Obrony Narodowej, Łódź, Dęblin, Radom, Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Klaster LODZistics
Klaster „LODZistics – Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej” zrzesza firmy z branży logistycznej, samorządy, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu,
a także inne podmioty działające w sektorze logistyki. ŁSSE S.A. jest jednym z inicjatorów powołania klastra logistycznego z uwagi na silny potencjał logistyczny Regionu Łódzkiego, usytuowanie w centrum węzła komunikacyjnego Polski i Europy, dużą liczbę podmiotów świadczących usługi logistyczne i transportowe, podaż powierzchni magazynowych czy też rozbudowaną infrastrukturę drogową.
Główne cele Klastra to podniesienie konkurencyjności firm poprzez stymulowanie innowacyjności branży logistycznej w tym transferu technologii, rozwój dobrych praktyk, wspólne projekty, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań transportowych jak przewozy intermodalne, system RFS w transporcie lotniczym czy eco-driving. Członkowie Klastra będą mieli również możliwość oddziaływania na profil szkolnictwa zawodowego i wyższego pod kątem logistyki.
Wszystkie firmy zainteresowane współpracą w ramach powstającego Klastra zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Klastra – firmą ASM Centrum Badań i Analiz Runku Sp. z o.o. pod nr tel.: 24 355 77 55.

ICT Polska Centralna Klaster
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest także członkiem ICT Polska Centralna Klaster. Przedsięwzięcie to stanowi platformę współpracy dla uczestników klastra, zainteresowanych rozwojem technologii i technik informacyjnych oraz komunikacyjnych. Porozumienie obejmuje obecnie 23 podmioty, w tym przedsiębiorstwa branży informatycznej i telekomunikacyjnej, instytucje otoczenia biznesu oraz Politechnikę Łódzką, która pełni rolę koordynatora klastra. Główne cele nowo powołanej inicjatywy to m.in. integracja środowiska podmiotów branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej, wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie warunków do wdrażania nowych technologii informacyjnych i informatycznych, w tym komercjalizacji wyników prac badawczych, a także rozwój i kształcenie kadr dla branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej. Ponadto do zadań Klastra należy realizacja projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych w obszarze ICT oraz współdziałanie z administracją rządową i samorządową w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej i zasobów wiedzy, w szczególności dotyczących ICT. Działania podejmowane przez Klaster obejmują obszar centralnej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wojew- ództwa łódzkiego. Przewidziany jest także udział Klastra w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, takich jak konferencje i targi ICT, udział w międzynarodowych stowarzyszeniach skupiających tego typu inicjatywy.

Administrator Klastra:
Fundacja Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
42 631 29 21
office@ictcluster.pl
www.ictcluster.pl/en

 

POWRÓT 

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY