Poszukiwany, Poszukiwana

16.02.2016

Od 1 lutego Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. bierze udział jako Partner wraz z Fundacją Inkubator w projekcie pt.: „Poszukiwana/y”

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Poddziałania 1.2.2Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 130 (78 kobiet i 52 mężczyzn)  osób w wieku 18 -29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, w okresie 01.2016-12.2017.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

– są bierne zawodowo (tzn.nie pracują i nie są bezrobotne)
– nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
– nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; i nie brały udziału w tego typu formach aktywizacji, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
– są mieszkańcami woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
– są osobami w wieku 18-29 lat.

Jakie formy wsparcia zostały przewidziane w projekcie?

– Budowa Indywidualnych Planów Działania z doradcą zawodowym (3h/osobę)
– Indywidualne poradnictwo psychologiczne i/lub zawodowe (w zależności od potrzeb)
– Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy dla min. 80 osób (koszt szkoleń średnio 2500 zł/osobę); stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów przejazdów, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi.
– Płatne staże od 3 do 6 m-cy dla 80 osób – stypendium stażowe w wysokości 1500 zł netto/m-c oraz zwrot kosztów przejazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, badań lekarskich, szkoleń BHP, ubezpieczenie NNW.
– Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia przy współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

Rekrutacja do projektu:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie internetowej www.poszukiwani.inkubator.org.pl oraz w siedzibie Biura projektu.

Termin i miejsce przyjmowania formularzy rekrutacyjnych:
– I edycja (80 osób) – od 15.02.2016 r. do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania liczby miejsc,
– II edycja (50 osób) – od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r. lub do wyczerpania liczby miejsc,
w dni robocze w godz. 8.00-15.00 w Biurze projektu w Fundacji Inkubator Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24 (osobiście, pocztą tradycyjną, e-mail na adres poszukiwani@inkubator.org.pl).

Biuro Projektu – dane kontaktowe:
Fundacja Inkubator
ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź
tel. (42) 636 34 69
tel. kom. 609 466 555
www.poszukiwani.inkubator.org.pl

Wartość projektu:1.836.160,08 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  1.744.352,08 PLN

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY