Znaczenie PKWiU w SSE – jak można zyskać i co można stracić?

14.03.2016

Podstawową zaletą prowadzenia działalności gospodarczej w ramach SSE jest możliwość skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia przychodów z tej działalności z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zakres zwolnienia określany jest ściśle poprzez odwołanie do klasyfikacji statystycznej produkowanych towarów lub świadczonych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług („PKWiU”). Innymi słowy zwolnieniu z CIT podlega przychód z takiej działalności strefowej, która może być sklasyfikowana w jednym z grupowań statystycznych (PKWiU) wskazanych w zezwoleniu.

Ze względu na dynamikę rozwoju działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa poszerzają/modyfikują oferty o zupełnie nowe wyroby i usługi, jak również dokonują outsourcingu (poza SSE) coraz większej części procesów produkcji i zadań, co w konsekwencji oznacza że wydane zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE może nie odzwierciedlać w pełni charakteru działalności podmiotów działających na terenie strefy.

Skutkiem powyższych zmian/modyfikacji procesów produkcyjnych potencjalnie może być sytuacja, w której procesy wykonywane na terenie strefy nie będą mogły korzystać ze wskazanej powyżej preferencji podatkowej (tj. zwolnienia z CIT), która została przewidziana dla działalności sklasyfikowanej w innym grupowaniu statystycznym. Jeżeli do takich konkluzji dojdzie organ podatkowy np. przeprowadzający kontrolę podatkową w danym podmiocie, może to w istotny sposób wpłynąć na ograniczenie zakresu zwolnienia, a w skrajnym przypadku spowodować powstanie zobowiązania podatkowego w CIT z tytułu działalności nieobjętej zezwoleniem za cały okres, kiedy taka działalność była wykonywana. Jeżeli natomiast do takich konkluzji dojdzie sam podmiot poprzez analizę wykonywanych przez siebie procesów i zadań, w takiej sytuacji korzystnym rozwiązaniem może być np. zawnioskowanie o rozszerzenie posiadanego zezwolenia.

Z drugiej jednak strony analiza zakresu działalności określonej w zezwoleniu (po kodzie PKWiU) oraz aktualnie prowadzonej działalności przedsiębiorstwa (wraz z outsourcingiem części procesów) może spowodować powstanie potencjalnej korzyści w postaci potwierdzenia poprzez opinię klasyfikacyjną Urzędu Statystycznego w Łodzi, że poboczna działalność / działalności po modyfikacjach mieści się w tym samym kodzie PKWiU, co działalność główna określona w zezwoleniu i również może korzystać z preferencji podatkowych.

W ramach PwC działa specjalny zespół dedykowany do dokonywania klasyfikacji statystycznej i taryfowej towarów, usług oraz działalności na gruncie PKWiU. Wieloletnia praktyka członków tego zespołu w tym zakresie daję gwarancję jakości i rzetelności świadczonych usług. Wspieramy naszych klientów poprzez:

Przegląd działalności prowadzonej przez podmioty działające na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych pod kątem kodów PKWiU wskazanych w zezwoleniu, określających zakres zwolnienia z CIT.

Dokonania wstępnej klasyfikacji statystycznej tej działalności/ usług/wyrobów w oparciu o regulacje PKWiU.

Przygotowanie wniosku o potwierdzenie klasyfikacji statystycznej działalności/usług/wyrobów przez organy statystyczne (Urząd Statystyczny w Łodzi lub Główny Urząd Statystyczny w Warszawie).

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie klasyfikacji produkowanych towarów lub świadczonych usług. Będzie nam niezmiernie miło podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem.

Rafał Pulsakowski
Starszy Menedżer
T: +48 502 18 42 06
E: rafal.pulsakowski@pl.pwc.com

Jakub Matusiak
Starszy Menedżer
T: +48 502 184 468
E: jakub.matusiak@pl.pwc.com

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY