Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do Rady Rozwoju Gospodarczego obszaru zarządzanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

01.02.2019

                                                                               

Działając na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018. poz. 1162) Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. jako Zarządzający obszarem tj. terenem województwa łódzkiego, części województwa mazowieckiego i części województwa wielkopolskiego zamierza powołać Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Do prac w Radzie pragniemy zaprosić przedstawicieli przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach wspomnianego obszaru oraz wojewódzkich rad dialogu społecznego. Wyboru członków organu dokonamy spośród zgłoszonych kandydatów z uwzględnieniem ich kwalifikacji i doświadczenia. Przy wyborze członków Rady będziemy dążyć do zachowania równowagi między grupami podmiotów, które będą w niej reprezentowane.

Do zadań Rady należeć będzie przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz proponowanie kierunku działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego. Rada może przedstawiać władzom gmin lub powiatów położonych na terenie obszaru zarządzanym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. rekomendacje w zakresie aktywności, które mogą przyczynić się do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w obradach rady przyniesienie znaczące korzyści zarówno bezpośrednim uczestnikom, jak i całemu regionowi.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego br. na adres:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22 G
90-349 Łódź
e-mail: info@sse.lodz.pl

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY