Kolejne zmiany w zakresie MDR coraz bliżej

14.02.2020

5 lutego b.r. Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy nowelizującej przepisy w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR). Zgodnie z uzasadnieniem, projektowana ustawa ma na celu dopełnienie implementacji dyrektywy MDR, poprzez nałożenie na Szefa KAS, obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych państwom członkowskim UE.

Ponowne raportowanie schematów zagranicznych

Najważniejszą zmianą przewidzianą na gruncie nowych przepisów jest nałożenie obowiązku ponownego zaraportowania schematów podatkowych transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano między 26 czerwca 2018 r., a 31 marca 2020 r. Zgodnie z nowymi przepisami, raportowanie powinno następować według podobnej metodologii, jak na gruncie obecnych przepisów:

  • w pierwszej kolejności schemat powinien zaraportować promotor (w terminie do 31 maja 2020 r.);
  • jeśli korzystający nie został poinformowany o NSP schematu raportuje schemat w terminie do 30 lipca 2020 r.; termin ten odnosi się zarówno do informacji o schemacie podatkowym (MDR-1) jak i informacji o korzystaniu ze schematu (MDR-3);
  • w dalszej kolejności obowiązek zaraportowania schematu transgranicznego może ciążyć również na wspomagającym, jeśli nie został on poinformowany o NSP schematu (termin na złożenie informacji upływa 31 sierpnia 2020 r.) – nałożenie retrospektywnego obowiązku raportowania schematów na wspomagającego jest nowym rozwiązaniem, które nie występowało na gruncie poprzedniej ustawy.

Nowy projekt ustawy przewiduje również uproszczone zasady przekazywania informacji o wspomnianych wyżej schematach transgranicznych – obowiązek ponownego zaraportowania schematu będzie zasadniczo ciążył na podmiocie, który uprzednio przekazał tę informację do Szefa KAS (dotyczy to sytuacji, gdy do przekazania informacji o schemacie zobowiązany był więcej niż jeden podmiot).

Celem regulacji jest dostosowanie zakresu informacji uzyskiwanych od podatników do wymogów tzw. unijnej schemy, która umożliwi automatyczną wymianę informacji podatkowej z innymi krajami UE. Z tego względu, dotychczas nadane NSP dla schematów transgranicznych staną się nieważne z mocy prawa z dniem 1 kwietnia 2020 r. i zostaną zastąpione przez nowe NSP nadane ponownie zgłoszonym schematom transgranicznym (które będą zgodne z wzorcem wymaganym przez UE).

Pozostałe zmiany w reżimie MDR

Nowy projekt ustawy przewiduje również inne, wybrane zmiany w zakresie MDR:

  • rozszerzenie jednej ze szczególnych cech rozpoznawczych dotyczącej podlegających zaliczeniu do KUP transgranicznych płatności między podmiotami powiązanymi jeśli odbiorca płatności ma miejsce siedziby / zarządu w raju podatkowym – cecha ta została rozszerzona o sytuację, gdy odbiorca płatności ma siedzibę w kraju wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych, który jest przyjmowany przez Radę Unii Europejskiej (MF ma wydać obwieszczenie z wykazem tych krajów – pierwsza taka lista zostanie opublikowana do 15.04.2020 ze stanem na 1.04.2020);
  • potwierdzenie nadania NSP będzie zawierać: NSP, dane wskazane w przekazanej informacji o schemacie podatkowym oraz w przypadku schematu transgranicznego – numer zgłoszenia schematu transgranicznego („NZSPT”) na potrzeby wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi UE;
  • na adres elektroniczny wskazany w informacji podatkowej będzie dostarczany nie tylko NSP (jak dotychczas to miało miejsce), ale również inne pisma w całym procesie;
  • wydłużenie z 7 do 30 dni terminu, w którym szef KAS będzie zobowiązany do potwierdzenia nadania NSP, w odniesieniu do wszystkich schematów podatkowych, o których informacja została przekazana szefowi KAS do 30.04.2020;
  • zadania wykonywane przez Szefa KAS w zakresie MDR będą mogły być delegowane przez MF na rzecz innego organu Krajowej Administracji Skarbowej;
  • rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby MDR poprzez uregulowanie, że pełnomocnictwo szczególne upoważnia również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu (pełnomocnictwo szczególne udzielone w jednej sprawie z zakresu MDR zachowa zatem aktualność również w innych sprawach z tego zakresu). Zmiana ta obejmie również pełnomocnictwa udzielone przed 31 marca 2020 r.

Projekt ustawy został skierowany do Sejmu. Planowana data wejścia w życie przepisów to 1 kwietnia 2020 r.

Paweł Toński, Partner Zarządzając CRIDO

 

 

 

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY