Specjalista ds. Wdrażania Programów Unijnych

22.02.2022

 

Specjalista ds. Wdrażania Programów Unijnych

 

Zapoznaj się z naszą ofertą i dołącz do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która w światowym rankingu najlepszych stref ekonomicznych 2020 roku znalazła się na 3. miejscu. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE wywarło negatywny wpływ na polskie firmy, dlatego powstała pobrexitowa rezerwa dostosowawcza (BAR), poprzez którą Komisja Europejska chce zniwelować jego skutki. Dołącz do zespołu projektowego, które w ramach Programu Re_Open UK będą  zaangażowane w proces naboru wniosków o dofinansowanie i bieżącą realizację projektów. Poszukujemy kandydatów do Departamentu Rozwoju Przedsiębiorstw. Dołącz do zespołu!

 

Twój zakres obowiązków

 • przygotowanie dokumentów programowych w tym regulaminu wyboru projektów
 • naboru i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Re_Open UK w zakresie zgodności z kryteriami wyboru
 • organizacja prac Komisji Oceny Projektów i współpraca z ekspertami zewnętrznymi
 • przeprowadzanie procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów, w tym weryfikacja kompletności dokumentów
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego SL2014
 • weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach programu
 • monitorowanie postępu realizacji projektów i stopnia osiągnięcia założonych wskaźników
 • współpraca i przygotowywanie dokumentacji na potrzeby jednostek uprawnionych do kontrolowania IP

 

Nasze wymagania

 • doświadczenie zawodowe min 3 lata w obszarze realizacji projektów finansowanych z UE
 • znajomość systemu informatycznego SL2014
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość MS Office
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole, lojalność i zaangażowanie

 

Mile widziane

 • znajomość ogólna wiedza z zakresu środków unijnych, funduszy strukturalnych lub innych programów pomocowych (PARP, COP, NCBiR itp.)
 • czynne prawo jazdy kategorii B

 

Co oferujemy:

 • pracę w inspirującym zespole i otoczeniu
 • możliwość rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji
 • udział w wyjątkowym na skalę kraju programie pomocowym dla firm
 • duża niezależność i bezpośredni wpływ na zarządzany przez Ciebie obszar
 • życzliwą atmosferę pracy w doświadczonym zespole, otwartym na nieustanną wymianę wiedzy
 • pakiet benefitów socjalnych
 • po okresie próbnym dofinansowanie karty sportowej

 

Nasze benefity

dofinansowanie zajęć sportowych, wczasy pod gruszą, bony świąteczne, szkolenia specjalistyczne, regularna nauka języka angielskiego, spotkania integracyjne, owocowo/ warzywne dni, sala zabaw dla dzieci pracowników, parking dla pracowników

 

Aplikuj do #ŁSSE jednej z 10. najlepszych SSE na świecie (według rankingu fDi Global Free Zones 2020, fDi Magazine, grupa Financial Times)!

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@sse.lodz.pl i w tytule maila wpisanie nazwy stanowiska.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną  S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 22G,  moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G , 90-349 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014128, NIP: 7251486825, REGON: 471537330, kapitał zakładowy 24 927 000,00 zł, telefon: (+48) 42 676 27 53,
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Agnieszkę Andrzejewską z którą można skontaktować się pisząc na adres: iod@sse.lodz.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zarówno obecnej jak i przyszłych (o ile Administrator uzyska taką zgodę). Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani /Pana osoby w procesie rekrutacji. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a), (wyrażenie przez kandydata na pracownika zgody), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy), a także art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Pracodawcy tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom.
 5. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji, a ich nie podanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji przeprowadzanej przez Pracodawcę. Podanie danych osobowych, na które kandydat wyraził zgodę jest dobrowolne, a ich brak skutkuje niemożliwością zaproponowania udziału w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez Pracodawcę.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Pana/Panią zgodą, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w której brał/a Pan/Pani udział.
 8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY