Community Manager

23.08.2022

 

Community Manager

 

Nowy projekt dla przedsiębiorców w ŁSSE. Dołącz do zespołu! Wyjście Wielkiej Brytanii z UE wywarło negatywny wpływ na polskie firmy, dlatego powstała pobrexitowa rezerwa dostosowawcza (BAR), poprzez którą Komisja Europejska chce zniwelować jego skutki.

Dołącz do zespołu projektowego i buduj kontakty z przedsiębiorcami z całej Polski. Szukamy osób kreatywnych i lubiących wyzwania, które w ramach Programu Re_Open UK będą tworzyć i realizować strategię komunikacji z firmami, instytucjami otoczenia biznesu i instytucjami publicznymi. Więcej na www.reopen.pl

 

Zakres obowiązków

 • poszukiwanie nowych partnerów/partnerek strategicznych z terenu Polski do promocji Programu Re_Open UK oraz innych inicjatyw realizowanych w Departamencie Rozwoju Przedsiębiorstw
 • organizacja eventównawiązywanie kontaktów biznesowych
 • przygotowywanie contentu do mediów
 • zajmowanie się kilkoma sprawami jednocześnie, tzw. multi task
 • obsługa social mediów
 • organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych w całej Polsce
 • wymyślenie i wdrożenie akcji informacyjno-promocyjnych
 • budowanie marki programów i projektów realizowanych w Departamencie Rozwoju Przedsiębiorstw (w tym współfinansowanych ze środków UE)

 

Nasze wymagania

 • doświadczenie zawodowe ww. obszarze PR, marketingu i strategii
 • łatwość nawiązywania kontaktów i budowania długoterminowych relacji w środowisku biznesowym
 • wykształcenie wyższe
 • gotowość do wyjazdów służbowych w kraju
 • bardzo dobra znajomość aplikacji w środowisku Windows oraz obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność i wykazywanie inicjatywy
 • umiejętność pracy w zespole, lojalność i zaangażowanie

 

Mile widziane

 • znajomość graficznych programów
 • czynne prawo jazdy kategorii B
 • znajomość specyfiki projektów współfinansowanych ze środków UE

 

Oferujemy:

 • pracę w inspirującym zespole i otoczeniu
 • możliwość rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji
 • udział w rozwojowych projektach
 • duża niezależność i bezpośredni wpływ na zarządzany przez Ciebie obszar
 • życzliwą atmosferę pracy w doświadczonym zespole, otwartym na nieustanną wymianę wiedzy
 • pakiet benefitów socjalnych
 • po okresie próbnym dofinansowanie do opieki medycznej i karty sportowej

 

Nasze benefity

dofinansowanie zajęć sportowych, prywatna opieka medyczna, możliwość pracy zdalnej, brak dress code’u, wczasy pod gruszą, bony świąteczne, szkolenia specjalistyczne , regularna nauka języka angielskiego, parking dla pracowników, spotkania integracyjne, owocowe/warzywne dni, sala zabaw dla dzieci pracowników.

 

Aplikuj do #ŁSSE – jednej z 10. najlepszych SSE na świecie (według rankingu fDi Global Free Zones 2020, fDi Magazine, grupa Financial Times)!

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do 15.09.2022 na adres: rekrutacja@sse.lodz.pl wraz z nazwą stanowiska w tytule maila.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 22G, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G , 90-349 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014128, NIP: 7251486825, REGON: 471537330, kapitał zakładowy 24 927 000,00 zł, telefon: (+48) 42 676 27 53,
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Agnieszkę Andrzejewską z którą można skontaktować się pisząc na adres: iod@sse.lodz.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zarówno obecnej jak i przyszłych (o ile Administrator uzyska taką zgodę). Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani /Pana osoby w procesie rekrutacji. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a), (wyrażenie przez kandydata na pracownika zgody), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy), a także art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Pracodawcy tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom.
 5. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji, a ich nie podanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji przeprowadzanej przez Pracodawcę. Podanie danych osobowych, na które kandydat wyraził zgodę jest dobrowolne, a ich brak skutkuje niemożliwością zaproponowania udziału w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez Pracodawcę.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Pana/Panią zgodą, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w której brał/a Pan/Pani udział.
 8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY