Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 

English version below

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to uczelnia z ponad 25 letnim doświadczeniem, która świetnie funkcjonuje na rynku edukacyjnym i gospodarczym. Nasze atuty to innowacyjne podejście do studenta, kierunki i specjalności tworzone w oparciu o zapotrzebowanie na rynku pracy, nauka z wykorzystaniem metody projektowej oraz studia przez Internet.

Nasz dorobek:

 • ponad 25 lat działalności
 • ponad 80 tysięcy absolwentów
 • 22 kierunki studiów I i II stopnia
 • Ponad 100 kierunków na studiach podyplomowych
 • Polski Uniwersytet Wirtualny- największy ośrodek kształcenia na odległość w Europie Środkowej
 • Atrakcyjny program studiów prowadzonych w języku angielskim
 • Uprawnienia do doktoryzowania

Nasza oferta edukacyjna:

Wydział Humanistyczny: Administracja | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | Ekonomia | Filologia obca | Filologia polska | Inżynieria materiałowa | Ochrona środowiska | Pedagogika | Pielęgniarstwo | Politologia | Prawo | Psychologia | Turystyka i rekreacja | Zdrowie publiczne

Wydział Artystyczny: Grafika | Kulturoznawstwo | Taniec

Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu: Zarządzanie | Informatyka | Mechanika i budowa maszyn | Transport

Studia w języku angielskim: BA in Graphics, | BA & MA in Language Studies – Business Linguistics | BA in Management | ENG in Computer Science, MA in Political Science

Wydziały Zamiejscowe w: Jaśle, Trzciance, Warszawie, Wodzisławiu Śląskim, Sieradzu, Świdnicy

Nasze jednostki:
Centrum Kształcenia Podyplomowego: Ponad 150 kierunków, sprawdź naszą ofertę na: www.ckp-lodz.pl
Polski Uniwersytet Wirtualny: Ponad 20 kierunków, sprawdź naszą ofertę na: www.puw.pl

Nasze dane kontaktowe:
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
ul. Sterlinga 26
90-212 Łódź
telefon: +48 (42) 631 58 00, 800 080 888

strona internetowa: www.ahe.lodz.pl

Zachęcamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych:

 


 

 

The University of Humanities and Economics in Lodz is a university with over 25 years of experience, which works well on the education and business market. Our advantages are an innovative approach to the student, fields of study and specialisations corresponding to the  demands of  the labour market, learning using the project method and online studies.

Our achievements

 • over 25 years of activity
 • over 80,000 graduates
 • 22 fields of study of the first and second degree
 • Over 100 majors at postgraduate studies
 • Polish Virtual University – the largest distance learning center in Central Europe
 • Attractive study program in English
 • Possibility to receive a doctorate

Our educational offer:

Faculty of Humanities: Administration, Internal security, Journalism and social communication, Economics, Foreign philology, Polish philology, Material engineering, Environmental protection, Pedagogy, Nursing, Political science, Law, Psychology, Tourism and recreation, Public health.

Faculty of Art: Graphics, Cultural studies, Dance
Faculty of Computer Science, Management and Transport: Management, Computer Science, Mechanics and machine construction, Transport

Studies in English: BA in Graphics, BA in Management, BA & MA in Language Studies – Business Linguistics, ENG in Computer Science, MA in Political Science

Off-site departments in: Jasło, Trzcianka, Warsaw, Wodzisław Śląski, Sieradz, and Świdnica

Our units:
Postgraduate Education Center: Over 150 fields, check out our offer at: www.ckp-lodz.pl
Polish Virtual University: Over 20 fields of studies, check our offer at: www.puw.pl

Our contact details:
University of Humanities and Economics in Lodz
Sterlinga 26 Street
90-212 Łódź
telephone: +48 (42) 631 58 00, 800 080 888

website: www.ahe.lodz.pl

We encourage you to follow us on social media: