Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 

English version below

AHE i tak wiele… kreatywności
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to najstarsza łódzka uczelnia niepubliczna, która powstała dla tych, którzy oczekują od studiów czegoś więcej. Którzy nie tylko pragną zdobywać wiedzę, lecz również myślą o twórczym rozwoju osobowości oraz o zdobyciu umiejętności i kompetencji komunikacyjnych. Właśnie dla nich Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi wdrożyła unikalną metodę kształcenia, wychodząc tym samym poza przyjęte ramy edukacji wyższej. Przez cały tok studiów odbywają się zajęcia z technologii kreatywności, które pozwalają absolwentom Akademii zostać umyślnymi kreatorami i zdobywać lepszą pracę lub zwiększać zyski w swoim biznesie.

 

Nasz dorobek:

 • 28 lat działalności
 • ponad 80 tysięcy absolwentów
 • 20 kierunków studiów I i II stopnia
 • ponad 100 kierunków studiów podyplomowych
 • Polski Uniwersytet Wirtualny – największy ośrodek kształcenia on-line w Europie Środkowej
 • atrakcyjny program kształcenia
 • studia w języku angielskim
 • uprawnienia do doktoryzowania

 

Nasza oferta edukacyjna:

Wydział Humanistyczny: dziennikarstwo i komunikacja społeczna | filologia polska | filologia

Wydział Pedagogiki i Psychologii: pedagogika | psychologia

Wydział Techniki i Informatyki: informatyka | mechanika i budowa maszyn | transport

Wydział Artystyczny: grafika | kulturoznawstwo | taniec

Wydział Prawa i Administracji: administracja | politologia | prawo

Wydział Ekonomii i Zarządzania: bezpieczeństwo wewnętrzne | ekonomia | turystyka i rekreacja | zarządzanie oraz kierunek pielęgniarstwo i praca socjalna

Studia w języku angielskim: BA in Graphics | BA in Management | BA in Tourism and Recreation | ENG in Computer Science | BA and MA in Political Science

Filie w: : Jaśle, Trzciance, Warszawie, Wodzisławiu Śląskim, Sieradzu, Świdnicy

Nasze jednostki:
Centrum Kształcenia Podyplomowego: ponad 100 kierunków, sprawdź naszą ofertę na: www.ckp-lodz.pl
Polski Uniwersytet Wirtualny: ponad 20 kierunków, sprawdź naszą ofertę na: www.puw.pl

 

Dane kontaktowe:
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
ul. Sterlinga 26
90-212 Łódź
telefon: +48 (42) 631 58 00, 800 080 888

strona internetowa: www.ahe.lodz.pl

Zachęcamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych:

 


 

 

The University of Humanities and Economics in Lodz is the oldest private university in Lodz. The University was established for those students, who apart from gaining knowledge, expect to develop their personality, creative abilities, communication skills. The University of Humanities and Economics in Lodz implemented a unique method of teaching, going beyond the standard framework of higher education. Throughout the course of study, there are classes in technology of creativity, which allow AHE’s graduates to develop a creative mind-set and become more competitive and successful on the job market and in their own business activities.

 

Our achievements

 • 28 years of experience
 • over 80,000 graduates
 • 20 degrees offered (1st and 2nd cycle)
 • over 100 degrees of postgraduate studies
 • Polish Virtual University – the largest online education center in Central Europe
 • attractive curricula
 • studies in English
 • the right to award PhD

 

Our educational offer:

Faculty of Humanities: journalism and social communication | polish philology | philology

Faculty of Pedagogy and Psychology: pedagogy | psychology

Faculty of Technology and Computer Science: IT | mechanics and machine construction | transport

Faculty of Art: graphics | culture studies | dance

Faculty of Law and Administration: administration | political science | law

Faculty of Economics and Management: internal security | economics | tourism and recreation | management | degree in nursing and social work

Studies in English: BA in Graphics | BA in Management | BA in Tourism and Recreation | ENG in Computer Science | BA and MA in Political Science

Branches in: Jasło, Trzcianka, Warsaw, Wodzisław Śląski, Sieradz, Świdnica

Our units:
Postgraduate Education Center: over 100 fields, check out our offer at: www.ckp-lodz.pl
Polish Virtual University: over 20 fields of studies, check our offer at: www.puw.pl

 

Contact details:
University of Humanities and Economics in Lodz
Sterlinga 26 Street
90-212 Lodz
telephone: +48 (42) 631 58 00, 800 080 888

website: www.ahe.lodz.pl

We encourage you to follow us on social media: