Arena Tax

English version below

 

Arena Tax jest licencjonowaną spółką doradztwa podatkowego, która zapewnia kompleksowe rozwiązania w różnych obszarach podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich podatków bezpośrednich i pośrednich, opodatkowania międzynarodowego, cen transferowych, ulg podatkowych oraz sporów podatkowych.
Wraz z rozwojem działalności podatkowej oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych partnerów biznesowych zaczęliśmy rozwijać nowe linie biznesowe. Obecnie w ramach Grupy Arena świadczymy usługi w zakresie praktyk: doradztwa podatkowego, księgowości, doradztwa księgowo-finansowego, cen transferowych i wycen, doradztwa prawnego oraz wsparcia informatycznego. Interdyscyplinarny charakter usług pomaga nam kompleksowo wspierać podmioty działające w różnych sektorach gospodarki. Wspieramy m.in. podmioty z sektora technologicznego, produkcyjnego, farmaceutycznego, finansowego, nieruchomości i usług. Rozumiemy lokalne uwarunkowania i charakter rozliczeń międzynarodowych. Tworzymy elastyczne rozwiązania dla firm i korporacji.

Wybrane projekty:

  • identyfikujemy możliwość skorzystania z ulgi na wsparcie nowych inwestycji – Arena Tax zapewnia przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie od przygotowania diagnozy zastosowania ulgi w danym podmiocie poprzez sporządzenie wniosku o wsparcie, aż po jego finalizację i złożenie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej;
  • zapewniamy klientom wsparcie we wdrożeniu w ich przedsiębiorstwach ulgi podatkowej na badania i rozwój oraz IP Box – przygotowujemy odpowiednią dokumentację oraz udzielamy wsparcia w zakresie prawidłowego rozliczania kosztów;
  • zespół Arena Tax przeprowadza roczne przeglądy podatku CIT i VAT oraz przeprowadza due diligence podatkowe i finansowe
  • Arena Tax świadczy usługi compliance podatkowego, tj. doradztwo w zakresie przygotowywania rozliczeń CIT na podstawie danych z systemów księgowych spółek; doradztwo w zakresie WHT, w tym przygotowanie deklaracji podatkowych; doradztwo w zakresie przygotowania innych rodzajów deklaracji podatkowych;
  • zespół prawników, adwokatów i doradców podatkowych Arena Tax zapewnia wsparcie podczas kontroli podatkowych i skarbowych oraz w trakcie postępowań sądowo-administracyjnych. Reprezentujemy naszych klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na każdym etapie postępowania w zakresie bezpośredniego i pośredniego opodatkowania, jak również sporów dotyczących cen transferowych.

Arena. We get things done!

 

Zachęcamy Państwa bezpośredniego kontaktu:

Aneta Saramak
Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy
e-mail: aneta.saramak@arenaadvisory.com
telefon komórkowy: (+48) 603 700 015
telefon biuro: (+48) 22 102 20 77

Strona internetowa: www.arenaadvisory.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/arena-advisory

Arena Tax sp. z o.o.
Budynek Kliwer
ul. Bukowińska 22B
02-703 Warszawa

 

Arena – Skuteczne rozwiązania dla Twojego biznesu

 


 

Arena Tax is a licensed tax advisory company which provides comprehensive solutions in various tax areas, with particular emphasis on Polish direct and indirect taxes, international taxation, tax reliefs, transfer pricing and tax disputes.
With the expansion of tax activity and to meet the needs of our business partners, we started to develop new business lines. Currently, as part of the Arena Group, we provide services in the field of the following practices: tax advisory, accounting, accounting and financial advisory, transfer pricing and valuations, legal consultancy and IT support. The interdisciplinary nature of services helps us comprehensively support entities operating in various sectors of the economy. We support, among others entities from the technology, production, pharmaceutical, financial, real estate and services sectors. We understand local conditions and the nature of international settlements. We create flexible solutions for companies and corporations.

Selected projects:

  • we identify the opportunity to use the new investment tax relief – Arena Tax provides entrepreneurs with comprehensive support ranging from preparing a diagnosis of a relief application in a given entity, by drawing up an application for support, to its finalization and submission in the Special Economic Zone;
  • we provide clients with support in implementing in their enterprises the research and development tax relief and IP Box – we prepare support documentation as well provide assistance with proper accounting and documenting of costs;
  • Arena Tax team conducts annual CIT and VAT tax reviews and tax and financial due diligence;
  • Arena Tax provides tax compliance services including: advisory regarding preparation of CIT settlements for the companies based on the data from the accounting systems of the companies; advisory in the scope of WHT, including preparation of WHT declarations; advisory regarding preparation of other types of tax declarations;
  • the team of attorneys at law, advocates and tax advisors of Arena Tax provides support during tax or fiscal inspections as well as during appeals before tax authorities and before administrative courts. We represent our clients before tax authorities and the fiscal inspection at any stage of the auditing and tax proceedings and court-administrative proceedings in regard to direct and indirect taxation as well as transfer pricing disputes.

Arena. We get things done!

 

Please contact us directly:

Aneta Saramak
Tax Managing Partner, Licensed Tax Advisor
e-mail: aneta.saramak@arenaadvisory.com
mobile: (+48) 603 700 015
phone: (+48) 22 102 20 77

Website: www.arenaadvisory.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/arena-advisory

Arena Tax sp. z o.o.
Kliwer Building
22B Bukowińska st.
02-703 Warsaw

 

Arena – Effective solutions for your business