Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Edukcja/Klastry

Chcąc być konkurencyjnym na regionalnym rynku zatrudnienia, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zainicjowała program „Strefa Edukacji”. Jego głównym założeniem jest wsparcie i promocja szkolnictwa zawodowego w województwie. Od 2015 r. ustawowymi zadaniami ŁSSE jest wspieranie procesu kształcenia na potrzeby rynku pracy w strefie oraz tworzenie powiązań pomiędzy biznesem a placówkami edukacyjnymi.

W ramach tej inicjatywy ŁSSE we współpracy z Ministerstwem Rozwoju (d. Ministerstwo Gospodarki) oferuje:

  • pomoc w nawiązaniu kontaktów z instytucjami kształcenia zawodowego i przedsiębiorcami z regionu,
  • wsparcie w organizacji praktycznej nauki zawodu, praktyk i staży zawodowych dla uczniów szkół zawodowych z regionu w przedsiębiorstwach strefowych oraz dedykowanego procesu kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami pracodawcy.

Wiele przedsiębiorstw inwestujących i będących Partnerami ŁSSE aktywnie współpracuje z instytucjami kształcenia zawodowego z regionu. Współpraca ta realizowana jest poprzez:

  • organizację praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych oraz staży dla uczniów,
  • tworzenie klas patronackich o profilach wynikających z potrzeb kadrowych firm,
  • dokształcanie kadry pedagogicznej,
  • wyposażanie szkół w nowoczesny sprzęt edukacyjny i tworzenie wyspecjalizowanych pracowni,
  • organizację wizyt dydaktycznych dla uczniów w zakładach produkcyjnych,
  • fundowanie stypendiów i nagród dla najlepszych uczniów,
  • zapewnienie absolwentom pracy tuż po zakończeniu nauki lub jeszcze w trakcie jej trwania.

Ponadto, w ramach „Strefy Edukacji” ŁSSE S.A. współpracuje z łódzkimi uczelniami wyższymi m.in. poprzez stypendia naukowe dla najzdolniejszych studentów Politechniki Łódzkiej. Wpieramy również akcję „Młodzi w Łodzi”, której celem jest zachęcanie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią oraz zwiększenie liczby kandydatów na studia na kierunkach preferowanych przez pracodawców z Regionu.