ARCHIVE

15.02.2014

BIP Majątek spółki

Majątek Spółki Stan na dzień 31.12.2010 r. AKTYWA TRWAŁE 40 268 611,18 PLN Wartości niematerialne i prawne 517,81 PLN Rzeczowe aktywa trwałe 13 213 511,12 PLN Należności długoterminowe 0,00 Inwestycje długoterminowe 27 054 582,25 PLN Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe 0,00 AKTYWA

READ MORE
15.02.2014

BIP Struktura własnościowa

Struktura własnościowa Struktura kapitału w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. – pobierz.   Udostępniający: Magda Kubicka Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kwintkiewicz Czas udostępnienia: 03-04-2015 Czas wytworzenia: 02-12-2011   ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.INFORMACJE WIĘCEJSCHEMAT ORGANIZACYJNY WIĘCEJPRZEDMIOT DZIAŁANIA WIĘCEJZARZĄD WIĘCEJORGANY SPÓŁKI WIĘCEJRADA NADZORCZA

READ MORE
15.02.2014

BIP Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie   Kompetencje Walnego Zgromadzenia:   1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, 3) podział zysku

READ MORE
15.02.2014

BIP Kompetencje Zarządu

Kompetencje Zarządu   Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.   Zarząd realizuje plan rozwoju strefy określony Rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw gospodarki. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Uchwały

READ MORE
15.02.2014

BIP Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza   W skład Rady Nadzorczej ŁSSE S.A. wchodzą:   Piotr Kagankiewicz – Przewodniczący Rady NadzorczejMarek Cieślak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiciel Gminy Miasta Łódź,Piotr Adamczewski – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,Pan Michał Naruszewicz –

READ MORE
15.02.2014

BIP Organy Spółki

Organy Spółki – Zarząd – Rada Nadzorcza – Walne Zgromadzenie     Redaktor strony: Marcin Kwintkiewicz Telefon kontaktowy: +48 42 275 50 53 mail: marcin.kwintkiewicz@sse.lodz.pl   Instrukcja korzystania Powrót do strony głównej serwisu ŁSSE możliwy jest przez kliknięcie ikonki „domku”

READ MORE
15.02.2014

BIP Zarząd

 Zarząd   W skład zarządu ŁSSE S.A. wchodzą:   Marek Michalik – Prezes Zarządu   Agnieszka Sygitowicz – Wiceprezes Zarządu   Redaktor strony: Marcin Kwintkiewicz Telefon kontaktowy: +48 42 275 50 53 mail: marcin.kwintkiewicz@sse.lodz.pl   Instrukcja korzystania Powrót do strony głównej serwisu

READ MORE
15.02.2014

BIP Przedmiot działania

Przedmiot działania   Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna (ŁSSE S.A.) jest zarządzającym łódzką specjalną strefą ekonomiczną, utworzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 289 z dnia 14 maja 1997 r.), na

READ MORE
15.02.2014

BIP

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, Polska    tel. (+48 42) 676 27 53, 676 27 54  fax. (+48 42) 676 27 55 e-mail: info@sse.lodz.pl  Internet: www.sse.lodz.pl    Redaktor strony: Marcin Kwintkiewicz Telefon kontaktowy: +48 42

READ MORE