Grant Thornton

English version below

 

Polska gospodarka jest pełna dynamicznych firm, które nieustannie myślą o rozwoju.
Jesteśmy właśnie po to, by im w tym pomóc. Już od 25 lat.
Tomasz Wróblewski, Prezes Zarządu

 

Uwalniamy potencjał Twojego biznesu!

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie. Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie ponad 3000 partnerów oraz 50 000 pracowników Grant Thornton dostępne są dla klientów w 136 krajach.

W Polsce działamy od 1993 roku, realizując usługi w obszarze audytu, doradztwa i outsourcingu dla ponad 1600 Klientów rocznie. Zatrudniamy 550 osób zlokalizowanych w 7 biurach w całej Polsce. Grant Thornton jest wyłącznym partnerem Grant Thornton International w Polsce (grantthornton.global).

 

Jak możemy pomóc?

Grant Thornton dysponuje zespołem doświadczonych Doradców podatkowych specjalizujących się w działaniu w ramach specjalnych stref ekonomicznych oraz Polskiej Strefy Inwestycji. Zapewniamy pełne przygotowanie organizacji do korzystania ze zwolnienia z podatku, na które składają się w szczególności:

 • Analiza możliwości uzyskania decyzji o wsparciu, w tym ocena zgodności planowanej inwestycji z wymogami do uzyskania decyzji o jej wsparciu
 • Symulacja wysokości możliwej do uzyskania pomocy publiczne
 • Kompleksowe wsparcie w postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o wsparciu, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję, udział w negocjacjach, weryfikacja prawidłowości otrzymanej decyzji
 • Identyfikacja wydatków pod kątem wpływu na wielkość pomocy publicznej
 • Bieżące doradztwo w zakresie rozliczeń korzystania z pomocy publicznej (określenie wartości przysługującego zwolnienia z opodatkowania, rozdział dochodów i kosztów ich uzyskania ze źródeł opodatkowanych i zwolnionych, dokumentacja)
 • Rekomendacje zmian w dokumentach wewnętrznych oraz politykach
 • Zabezpieczenie prawa do skorzystania z pomocy poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnych
 • Kompleksowe wsparcie w przypadku ewentualnych czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych związanych ze zwolnieniem dochodu z opodatkowania (konsultacje, projekty pism, reprezentowanie przed organami podatkowymi)

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu:

Małgorzata Samborska
Dyrektor, Doradca Podatkowy

e-mail: malgorzata.samborska@pl.gt.com
telefon (centrala): +48 22 205 4800
telefon (komórkowy): +48 661 538 580
fax: +48 22 205 4801

 

Zachęcamy Państwa również do śledzenia nas w mediach społecznościowych:

 


 

We unlock the potential of your business!

Grant Thornton is one of the leading audit and advisory organizations in the world. The knowledge, experience and commitment of more than 3,000 partners and 50,000 employees at Grant Thornton are available to clients in 136 countries.

We have been in business in Poland since 1993, providing audit, advisory and outsourcing services to more than 1600 clients annually. We employ 550 people in 7 offices all over Poland. Grant Thornton is the exclusive partner of Grant Thornton International in Poland (grantthornton.global).

 

How can we assist you?

Grant Thornton has a team of experienced Tax Advisors specializing in operating within special economic zones and the Polish Investment Zone. We take all the necessary actions to ensure that the organization is fully prepared to benefit from the tax exemption, in particular:

 • Analysis of the eligibility for a decision on investment support, including assessment of compliance of the planned investment with the requirements to obtain a decision on its support
 • Simulation of the amount of public aid that can be obtained
 • Comprehensive support in the proceedings for obtaining a decision on investment support, including preparation of documents necessary to submit a motion for a decision, participation in negotiations, verification of the correctness of the received decision on investment support
 • Identification of expenditures in terms of impact on the amount of public aid
 • Ongoing advisory regarding the settlement of the use of public aid (determination of the value of tax exemption granted, distribution of income and deductible costs from taxable and tax exempt sources, documentation)
 • Recommendations for changes in internal documents and policies
 • Securing the right to benefit from public aid through obtaining binding rulings
 • Comprehensive support in the event of any control and tax audits related to the tax exemption of the income (consultations, draft letters, representation in relation to the tax authorities)

 

We are more than willing to hear from you directly:

Małgorzata Samborska
Director, Tax Advisor

e-mail: malgorzata.samborska@pl.gt.com
phone number (office): +48 22 205 4800
phone number (mobile): +48 661 538 580
fax: +48 22 205 4801

 

Follow us in social media: