Kancelaria Fortak & Karasiński

English version below

 

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp. P. od ponad 15 lat oferuje kompleksową obsługę prawną polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom. Z naszymi Klientami współpracujemy na zasadzie partnerstwa. Dostarczane naszym Klientom rozwiązania prawne nie tylko pomagają osiągać ich cele biznesowe, ale także zapewniają niezbędne bezpieczeństwo. W codziennym kontakcie  z naszymi Klientami dzielimy się naszą wiedzą, wieloletnim doświadczeniem prawniczym, a także informacjami dotyczącymi tych dziedzin gospodarki, w których funkcjonują.

 

Co nas wyróżnia?

Zespół zaangażowanych i doświadczonych prawników Kancelarii, rozumiejących otoczenie i warunki działania przedsiębiorstw, gwarantuje dostarczenie rzetelnych, terminowych, a jednocześnie indywidualnie dopasowanych rozwiązań z zakresu polityki prawnej.

Sprawność prawników Kancelarii wspierających naszych Klientów jest także skutkiem bliskiego i stałego kontaktu z biznesem. Prawnicy Kancelarii, od wielu już lat, współpracują z izbami gospodarczymi takimi jak BCC, Lewiatan, Amerykańska Izba Handlowa, Niderlandzka Izba Handlowa, Japońskie Stowarzyszenie Shokokai, Izba Gospodarki Elektronicznej, a także z szeregiem izb działających w prywatnej i publicznej ochronie zdrowia. W ramach współpracy z izbami gospodarczymi duża część naszego wsparcia koncentruje się także na przygotowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych. Wieloletnia, partnerska współpraca z naszymi Klientami skutkuje setkami zadowolonych Klientów Kancelarii, którzy okazali nam zaufanie i pracują z nami do dziś.

 

Nasza Kancelaria zapewnia profesjonalne doradztwo w następujących obszarach:

 • Umowy handlowe i bankowe;
 • Podatki i planowanie podatkowe;
 • Inwestycje, w tym w Polskiej Strefie Inwestycji;
 • Nieruchomości;
 • Prawo pracy i spory zbiorowe;
 • Prawo konkurencji;
 • Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie;
 • Fuzje i przejęcia;
 • Restrukturyzacje i upadłości.
Porozmawiajmy:

Sławomir Karasiński, Founding Partner/Radca Prawny
tel. +48 504 079 798 | e-mail: s.karasinski@fandk.com.pl

Sylwia Borejszo – Sylwestrzak Investment Incentives Manager
tel. +48 690 311 939 | e-mail: s.borejszo-sylwestrzak@fandk.com.pl

Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp. P.
ul. Gdańska 77a/3
90-613 Łódź

tel. +48 42 676 90 20
fax +48 42 678 90 25
biuro@fandk.com.pl

Biuro w Warszawie
ul. Plac Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

tel. +48 22 300 15 60
fax +48 22 300 15 64

 

Zapraszamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych:

LinkedInFacebook | WWW

 


 

Fortak & Karasiński Attorneys At Law LL.P has been offering comprehensive legal services to Polish and foreign companies for over 15 years. We work with our clients on the basis of partnership. Legal solutions provided to our clients not only help them to achieve their business goals but also ensure the necessary safety. In everyday contact with our clients, we share our knowledge, many years of legal experience, as well as information on those areas of the economy in which they operate.

 

What makes us unique?

The team of committed and experienced lawyers of our Law Firm, who understand the environment and operating conditions of enterprises, guarantees the delivery of reliable, timely and at the same time individually tailored solutions in the field of legal policy.

The efficiency of our lawyers supporting our clients is also the result of close and constant contact with business. For many years, our lawyers have been cooperating with chambers of commerce such as BCC, Lewiatan, American Chamber of Commerce, Dutch Chamber of Commerce, Japanese Shokokai Association, Chamber of Electronic Economy, as well as with a number of chambers operating in private and public healthcare. As a part of cooperation with chambers of commerce, a large part of our support is also focused on the preparing and issuing opinions on draft legal acts. Many years of partnership with our clients results in hundreds of satisfied clients of our law firm who have trusted us and work with us to this day.

 

Our law firm provides professional advice in the following areas:

 • Commercial and banking agreements;
 • Taxes and tax planning;
 • Investments, including in the Polish Investment Zone;
 • Real estate;
 • Labor law and collective disputes;
 • Competition Law;
 • Industrial property law and copyright;
 • Mergers and acquisitions;
 • Restructuring and bankruptcy.

 

Let’s talk:

Sławomir Karasiński, Founding Partner/Radca Prawny
phone +48 504 079 798 | e-mail: s.karasinski@fandk.com.pl

Sylwia Borejszo – Sylwestrzak Investment Incentives Manager
phone +48 690 311 939 | e-mail: s.borejszo-sylwestrzak@fandk.com.pl

 

Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp. P.
ul. Gdańska 77a/3
90-613 Łódź

phone +48 42 676 90 20
fax +48 42 678 90 25
biuro@fandk.com.pl

Office in Warsaw
ul. Plac Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

phone +48 22 300 15 60
fax +48 22 300 15 64

 

Follow us:

LinkedInFacebook | WWW