Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Klastry

Klaster LODZistics
Klaster „LODZistics – Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej” zrzesza firmy z branży logistycznej, samorządy, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, a także inne podmioty działające w sektorze logistyki. ŁSSE S.A. jest jednym z inicjatorów powołania klastra logistycznego z uwagi na silny potencjał logistyczny regionu łódzkiego, usytuowanie w centrum węzła komunikacyjnego Polski i Europy, dużą liczbę podmiotów świadczących usługi logistyczne i transportowe, podaż powierzchni magazynowych czy też rozbudowaną infrastrukturę drogową.

Główne cele Klastra to podniesienie konkurencyjności firm poprzez stymulowanie innowacyjności branży logistycznej, w tym transferu technologii, rozwój dobrych praktyk, wspólne projekty, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań transportowych takich jak przewozy intermodalne, system RFS w transporcie lotniczym czy eco-driving.

Członkowie Klastra będą mieli również możliwość oddziaływania na profil szkolnictwa zawodowego i wyższego pod kątem logistyki. Wszystkie firmy zainteresowane współpracą w ramach powstającego Klastra zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Klastra – firmą ASM Centrum Badań i Analiz Runku Sp. z o.o. pod nr tel.: 24 355 77 55.

ICT Polska Centralna Klaster
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest także członkiem ICT Polska Centralna Klaster. Przedsięwzięcie to stanowi platformę współpracy dla uczestników klastra, zainteresowanych rozwojem technologii i technik informacyjnych oraz komunikacyjnych. Porozumienie obejmuje obecnie 31 podmiotów, w tym przedsiębiorstwa branży informatycznej i telekomunikacyjnej, instytucje otoczenia biznesu oraz Politechnikę Łódzką, która pełni rolę koordynatora Klastra. Główne cele nowo powołanej inicjatywy to m.in. integracja środowiska podmiotów branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej, wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie warunków do wdrażania nowych technologii informacyjnych i informatycznych, w tym komercjalizacji wyników prac badawczych, a także rozwój i kształcenie kadr dla branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej. Ponadto do zadań Klastra należy realizacja projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych w obszarze ICT oraz współdziałanie z administracją rządową i samorządową w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej i zasobów wiedzy, w szczególności dotyczących ICT. Działania podejmowane przez Klaster obejmują obszar centralnej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego. Przewidziany jest także udział Klastra w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, takich jak konferencje i targi ICT, udział w międzynarodowych stowarzyszeniach skupiających tego typu inicjatywy.

Administrator Klastra:
Fundacja Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
42 631 29 21
office@ictcluster.pl
www.ictcluster.pl/en