Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, przepisów Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W („RODO”), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000014128 z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 24.927.000 PLN, REGON: 471537330, NIP: 725-14-86-825.
 2. W celu należytej ochrony danych osobowych i sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@sse.lodz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w spotkaniu świątecznym w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w formule on-line oraz w celu przesłania Pani/Panu zestawu świątecznego w formie upominku na podany przez Panią/Pana adres.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – a więc wyrażona zgoda na udział w spotkaniu świątecznym oraz na otrzymanie upominku. Możliwy jest również  udział w samym spotkaniu świątecznym bez podania adresu – na który zostałaby wysłana paczka świąteczna – wówczas  upominek nie zostanie wysłany.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pozyskane.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych – jeśli się takie pojawią.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  1. podmioty zewnętrzne, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
  2. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
  3. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.sse.lodz.pl na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  4. podmioty realizujące dostawę upominków świątecznych – firma kurierska
  5. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, jak również nie będzie podejmował w oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.