Nowy Styl

English version below

 

Jesteśmy europejskim liderem w zakresie kompleksowych rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych oraz miejsc użyteczności publicznej. Unikatowy model biznesowy naszej firmy pozwala dostarczać klientom usługę wyposażania wnętrz w oparciu o dogłębną analizę specyfiki i potrzeb klienta, efektywności, organizacji pracy, ergonomii i akustyki. Dzięki doświadczeniu oraz zapleczu technologiczno-produkcyjnemu każda oferta jest „szyta na miarę”.

Dobre zrozumienie potrzeb klientów, innowacyjność i otwarta na zmiany kultura organizacyjna doprowadziła nas na pozycję jednej z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w swojej branży w Europie z przychodami ze sprzedażą ponad 380 mln euro rocznie. Posiadamy własną, międzynarodową sieć dystrybucyjną obejmującą lokalne struktury sprzedaży w 16 krajach na wszystkich najważniejszych rynkach europejskich i na Bliskim Wschodzie. Zatrudniając lokalnych menedżerów i pracowników maksymalnie skutecznie docieramy do klientów, dopasowując ofertę i zapewniając profesjonalny serwis.

Codziennie wyposażamy nowe biurowce, centra konferencyjne, kina, stadiony, obiekty muzyczne, sportowe i wielofunkcyjne. Na liście referencyjnej figurują m.in. międzynarodowe korporacje takie jak DS Smith, Honeywell, Deloitte czy ABB, instytucje kulturalne, np. NOSPR w Katowicach czy Opera w Monachium oraz stadiony w Polsce i Francji, na których odbyły się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. i 2016 r. Na naszych siedziskach zasiądą też kibice na 6 z 7 stadionów budowanych na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze.

Rozwiązania meblowe oraz wiedzę o organizacji nowoczesnych biur prezentujemy w Office Inspiration Centre w Krakowie, gdzie spotykamy się z klientami, szkolimy i inspirujemy. Dodatkowo posiadamy 31 showroomów zlokalizowanych m.in. w Warszawie, Londynie, Paryżu, Düsseldorfie, Monachium, Pradze, Bratysławie i Dubaju.

Swoje produkty wytwarzamy w kilkunastu zakładach produkcyjnych wyposażonych w najnowocześniejsze technologie, zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Francji, Szwajcarii, na Ukrainie, w Rosji i Turcji.

 

Nasza siedziba:

Nowy Styl
Pużaka 49, 38-400 Krosno

Kontakt:

Agnieszka Mehouachi
e-mail: agnieszka.mehouachi@nowystyl.com
telefon: (+48) 785 005 301

strona internetowa: www.NowyStyl.pl

 


 

 

We are a European leader in comprehensive furniture solutions for office and public spaces. Our unique business model allows us to provide clients with a comprehensive interior furnishing service, based on an in-depth analysis of the specificity and needs of the client, work efficiency and work organization, ergonomics and acoustics. Thanks to the company’s experience as well as technological and production facilities, each offer is made to measure.

A good understanding of customers’ needs, innovation and an organisational culture open to change has led us to the position of one of the largest and most dynamically developing companies in the industry in Europe, with sales revenues of over 380 million euro per year. We have our own international distribution network including local sales structure in 16 countries on all major European markets and the Middle East. Hiring local managers and employees, we reach clients with maximum efficiency, adjusting our offer and providing professional service.

We provide furniture for new office buildings, conference centres, cinemas, stadiums, music, sports and multi-functional facilities every day. Our list of references includes multinational corporations such as DS Smith, Honeywell, Deloitte and ABB, cultural institutions such as Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice and the Opera in Munich, as well as the stadiums in Poland and France in which European Football Championships were held in 2012 and 2016. Fans of the Football World Cup in Qatar in six out of seven stadiums now under construction for the event will also sit in our seats.

Our furniture solutions and our know-how in arranging modern offices are exhibited in the Office Inspiration Centre in Kraków, where we meet with clients, provide training and share inspiration. We also have 31 showrooms in Warsaw, London, Paris, Düsseldorf, Munich, Prague, Bratislava and Dubai.

We make our products in more than a dozen manufacturing plants equipped with cutting-edge technologies, located in Poland, Germany, France, Switzerland, Ukraine, Russia and Turkey.

 

Our headquarter:

Nowy Styl
Pużaka 49, 38-400 Krosno

Contact person:

Agnieszka Mehouachi
e-mail: agnieszka.mehouachi@nowystyl.com
phone: (+48) 785 005 301

website: www.nowystylgroup.com/en