PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. realizują wraz z Fundacją Inkubator realizują projekt „Poszukiwana/y”, którego celem jest aktywizacja zawodowa 200 (100 kobiet i 100 mężczyzn)  osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, w okresie 01.2016 r. -06.2018 r.

Na chwilę obecną pozostało ok. 40 miejsc.

Biorąc pod uwagę założenia projektu chcielibyśmy poinformować o możliwości organizacji staży zawodowych dla uczestników projektu w Państwa firmach. Zainteresowane firmy zapraszamy na stronę www.poszukiwani.inkubator.org.pl, na której można dokonać rejestracji/zgłoszenia w ww. zakresie.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

– są bierne zawodowo (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne)

– nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

– nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; i nie brały udziału w tego typu formach aktywizacji, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

– są mieszkańcami woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

– są osobami w wieku 18-29 lat.

Jakie formy wsparcia zostały przewidziane w projekcie dla uczestników?

 • Budowa Indywidualnych Planów Działania z doradcą zawodowym (3 h/osobę)
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i/lub zawodowe (w zależności od potrzeb)
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy dla min. 116 osób; stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów przejazdów, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi.
 • Płatne staże od 3 do 6 m-cy dla min. 150 osób – stypendium stażowe w wysokości 1500 zł netto/m-c oraz zwrot kosztów przejazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, badań lekarskich, szkoleń BHP, ubezpieczenie NNW.
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia przy współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

 

Warunki organizacji staży dla firm:

 • od 3 do 6 miesięcy stażu, płatny dla uczestnika stażu ze środków projektu (1500 zł netto/m-c),
 • stażysta przed rozpoczęciem stażu może zostać przeszkolony zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy (100% ze środków projektu bez względu na wielkość firmy),
 • ze środków projektu pokrywamy także koszty: przejazdów, szkolenia BHP, badań lekarskich, ubezpieczenia NNW stażysty,
 • projekt pokrywa koszty przygotowania stanowiska pracy dla stażysty oraz koszty eksploatacji materiałów i narzędzi w wysokości 500 zł/osobę,
 • pracodawca zobligowany jest wyznaczyć opiekuna stażysty – max. 3 stażystów na jednego opiekuna (wynagrodzenie opiekuna stażysty stanowi wkład do projektu lub jest refundowane),
 • pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia na min. 3 m-ce połowy osób przyjętych na staż (zatrudnienie na umowę o pracę na min. ½ etatu lub umowę cywilno-prawną z wynagrodzeniem odpowiadającym co najmniej trzykrotności miesięcznej płacy minimalnej).

W razie zainteresowania jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dane kontaktowe do biura projektu poniżej.

 

Partner projektu:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź

nr tel.: (42) 275-50-83