Pomoc publiczna test

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ

Oszacuj wysokość nakładów inwestycyjnych kwalifikujących do otrzymania ulgi podatkowej.

Na wysokość kryterium ilościowego składają się: stopa bezrobocia w powiecie, wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj projektu. Jest ono znacznie niższe, jeśli inwestycja jest zlokalizowana w mieście znajdującym się na liście miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub gminie z takim miastem graniczącą.

Aby otrzymać pomoc publiczną, należy także spełnić kryteria jakościowe, które opisane są w rozporządzeniu dostępnym do pobrania poniżej.

Umów się na spotkanie informacyjne w Strefie.
OSZACUJ KORZYŚCI

Wysokość zwolnienia podatkowego zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionalnej intensywności pomocy publicznej.

Powyższy wynik ma charakter poglądowy, aby uzyskać pełną informację i pomoc, umów się na spotkanie informacyjne w Strefie.
INFORMACJA O ULDZE PODATKOWEJ

ŁSSE czwartą 4 najlepszą specjalną strefą ekonomiczną na świecie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji pomoc publiczna udzielana jest na nowe projekty inwestycyjne na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Każda nowa inwestycja, po spełnieniu określonych kryteriów, będzie mogła uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej. Aby korzystać z tej pomocy przedsiębiorca musi otrzymać Decyzję o wsparciu, która jest wydawana w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki poprzez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną i wydawana jest zgodnie z zasadami Kodeksem Postępowania Administracyjnego.


5 kroków do uzyskania wsparcia
Proces składania wniosku jest krótki i płynny. Decyzja o wsparciu może być wydana już miesiąc po złożeniu wniosku.
ŁSSE obejmuje:

 • obszar województwa łódzkiego
 • część zachodnia w. mazowieckiego
 • część wschodnia w. wielkopolskiego

Pomoc publiczna jest o 10% wyższa dla średnich firm i o 20% wyższa dla małych i mikro firm.


Jakie wsparcie można uzyskać na inwestycję?
Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku CIT i PIT w centralnej Polsce (grunty prywatne i publiczne).

Z jakiego tytułu przyznawana jest pomoc publiczna?
Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu :

Na jakie projekty można otrzymać ulgą podatkową?

 • utworzenie nowego zakładu
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa
 • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

Jakie rodzaje działalności są wspierane?

Na jak długo otrzymuje się zwolnienie podatkowe?
Decyzja o wsparciu udzielana jest na okres od 10 do 15 lat w zależności od lokalizacji.

Jakie są kryteria otrzymania pomocy publicznej?
Planowana inwestycja musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną.


Kryteria ilościowe

Minimalna wymagana wysokość nakładów inwestycyjnych, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść, zależy od lokalizacji inwestycji oraz od wielkości przedsiębiorstwa.
Tabela z minimalnymi wysokościami nakładów inwestycyjnych znajduje się w dokumentach do pobrania.

Wysokość minimalnych nakładów inwestycyjnych obniżana jest dla:

 • mikroprzedsiębiorców o 98 %
 • przedsiębiorców małych o 95%
 • przedsiębiorców średnich o 80 %
 • BPO/SSC/IT o 95%

Inwestycje w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz gminach z nimi graniczących minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych jest znacznie zmniejszona.
Tabela miast i gmin z nimi graniczących znajduje się w dokumentach do pobrania.


Kryteria jakościowe:

Dla przemysłu:

 • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową Polski
 • Wspieranie eksportu
 • przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
 • Działalność B+R
 • Status mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy
 • Wyspecjalizowane miejsca pracy + oferowanie stabilnego zatrudnienia
 • Inwestycja o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Lokalizacja inwestycji
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
 • Działania w zakresie opieki nad pracownikiem

Dla działalności usługowej:

 • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową Polski
 • Wspieranie eksportu
 • Centra nowoczesnych usług dla biznesu
 • Działalność B+R
 • Status mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy
 • Wysokopłatne miejsca pracy + oferowanie stabilnego zatrudnienia
 • Inwestycja o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Lokalizacja inwestycji
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
 • Działania w zakresie opieki nad pracownikiem

Szczegółowy wykaz kryteriów jakościowych dostępny w dokumentach do pobrania.
KONTAKT

RAFAŁ KAROLCZAK
Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora
tel. (+48) 607 076 868,  (+48) 42 275 50 55
RAFAL.KAROLCZAK@SSE.LODZ.PL


MAGDALENA PLECIŃSKA
Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora
tel. (+48) 605 051 535,  (+48) 42 275 50 61
MAGDALENA.PLECINSKA@SSE.LODZ.PL