Biuro Analiz “PROGRES”

English version below

 

Biuro Analiz “PROGRES” zajmuje się kompleksowym doradztwem ekonomicznym i finansowym dla przedsiębiorstw, a w szczególności pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć, w tym możliwości skorzystania z różnego rodzaju pomocy publicznej, w ramach swojej działalności gospodarczych.
Nasi pracownicy i współpracownicy specjalizują się w uzyskiwaniu finansowania od ponad 25 lat, przygotowując wymaganą dokumentację, dotyczącą planowanych przez klientów przedsięwzięć gospodarczych. Adresatami opracowań są inwestorzy, banki i inne instytucje finansowe.

 

Podstawowe obszary naszej działalności

 • Dotacje Unii Europejskiej w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych.
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw – ulgi podatkowe, dotacje, preferencyjne kredyty i pożyczki
 • Pozostałe metody pozyskiwania zewnętrznego zasilania finansowego oraz przygotowanie dokumentów temu towarzyszących, a w szczególności:
  1. biznes planów,
  2. studiów wykonalności inwestycji.
 • Programy restrukturyzacyjne i naprawcze oraz uczestnictwo przy ich wdrożeniu.
 • Wycena podmiotów gospodarczych oraz ocena ich sytuacji ekonomiczno-finansowej.
 • Przekształcenia własnościowe oraz zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, w sytuacji korzystania z różnych form pomocy publicznej.
 • Analizy ekonomiczne i finansowe.

 

Zawsze oferujemy kompleksowe usługi

Nasze opracowania są „przygotowane na miarę”, czyli dostosowane do jednostkowych, indywidualnych potrzeb klientów; nigdy nie powielamy pomysłów, produkcja wieloseryjna nas nie interesuje.

Usługi oferujemy głównie: mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Specjalizujemy się w projektach inwestycyjnych oraz w badawczo-rozwojowych. Działamy na obszarze całego kraju.

 

Dotacje UE

Problematyka dotycząca pozyskania środków finansowych w formie dotacji w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych stanowi od 2002 roku trzon naszej działalności doradczej.
W ramach dotacji UE specjalizujemy się w projektach inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych.

Nasi Klienci to głównie mali lub średni przedsiębiorcy, reprezentujący różne branże, korzystający z naszych usług wielokrotnie. Do tego typu zleceniodawców, z ostatnich lat, należą: NZOZ Technodent Maria Kostusiak, GGTech Sp. z o.o. Sp. K, Qbik Sp. z o.o. Sp. K, VOLOKNO Sp. z o.o., Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC Maciej Sałasiński.

Przygotowujemy pełną dokumentację, a w szczególności wnioski, biznes plany, opisy prac badawczo-rozwojowych oraz niezbędne załączniki analityczne.

Zawsze oferujemy kompleksową usługę – prowadzimy sprawy klientów od momentu określenia charakteru i zakresu przedsięwzięcia, wielkości inwestycji lub przedsięwzięcia badawczego w aspekcie kosztów kwalifikowanych. Naszym celem jest maksymalizacja dotacji.

Pozostałe prace obejmują głównie przygotowanie stosownej dokumentacji (w tym również dla banku współfinansującego projekt) oraz konsultacje w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Dodatkowo, na zlecenie Beneficjentów, w trakcie realizacji projektu przygotowujemy: dokumentację przetargową, wszystkie wnioski płatnicze oraz sprawozdania, a także dokumentację do kontroli realizacji projektu, przeprowadzaną przez Instytucję Pośredniczącą. Na życzenie klienta uczestniczymy w przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych nadzorując i rozliczając je zgodnie z formalnymi wymogami konkursu oraz instytucji udzielającej dotacji.

 

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Od kilku lat firma oferuje swoim klientom analizy dotyczące możliwości pozyskania i optymalizacji już otrzymanej pomocy publicznej, związanej z prowadzoną lub planowaną do rozpoczęcia działalnością gospodarczą.
W szczególności pomoc publiczna dotyczy:

 • Dotacji, w tym szczególnie bezzwrotnych;
 • Zwolnień i ulg w podatku dochodowym;
 • Preferencyjnych kredytów i pożyczek.

Pomoc tą można pozyskać na następujące formy działalności:

 • Inwestycje w tym w również w Specjalnych Strefach Ekonomicznych,
 • Działalność badawczo-rozwojową,
 • Rozwój lub dywersyfikacja dotychczasowej działalności gospodarczej.

W tym obszarze oferujemy obok analiz i optymalizacji pomocy, również kompleksowe przygotowanie stosownej dokumentacji (biznes plany, analizy ekonomiczno-finansowe, wnioski o wsparcie), uczestnictwo w negocjacjach, a także sporządzanie sprawozdań oraz rozliczenie uzyskanej pomocy.

 

Pozyskanie zasilenia finansowego – prognozowanie rozwoju firmy

Obok pomocy publicznej, w tym szczególnie bezzwrotnych dotacji Unii Europejskiej, „tradycyjną” formą pozyskania zasilenia finansowego są: kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych. Podstawowymi dokumentami towarzyszącymi ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe są biznes plany lub studia wykonalności inwestycji (przedsięwzięcia). Wszystkie wykonywane przez nas analizy finansowe oraz prognozy funkcjonowania firmy oparte są o jednostkowy, skonstruowany na potrzeby konkretnego opracowania, model ekonomiczno finansowy.

Wykonany przez nas model ekonomiczno-finansowy jest następnie testowany i stanowi podstawę przygotowania wielowariantowej prognozy finansowej. Taka forma konstrukcji danych prognostycznych pozwana ocenić i zweryfikować przedsięwzięcie w oparciu o szereg parametrów (stopień wykorzystania zdolności wytwórczych, poziomy kosztów i ich rodzaje, przychody, zobowiązania, należności, dywidendy, kredyty itp.), które mogą podlegać optymalizacji oraz zmianą w trakcie funkcjonowania firmy w prognozowanym okresie.

 

Programy restrukturyzacyjne i naprawcze

Pracownicy i współpracownicy firmy od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku uczestniczyli w przygotowaniu szeregu projektów restrukturyzacyjnych bądź naprawczych dla kilku dużych podmiotów gospodarczych. W kolejnych latach były to postępowania układowe lub ugodowe w ramach, których przygotowywano stosowną dokumentację, w tym szczególnie, analizy ekonomiczno-finansowe lub oceny rynku. W kilku wypadkach elementem zlecenia było wdrożenie przygotowanego postępowania naprawczego lub ugodowego.

Prace w ramach tej działalności wymagają uczestnictwa szeregu specjalistów różnych dziedzin dysponujących doświadczeniem w tego typu projektach. Nasza firma jest w stanie sprostać tego typu wyzwaniom. Dysponuje kadrą fachowców o nierzadko ponad 25 letnim doświadczeniu w prowadzeniu projektów naprawczych, restrukturyzacyjnych lub układowych.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Kontakt:
PROGRES Biuro Analiz Usług Finansowych i Informatycznych Andrzej Werbicki
94-054 Łódź ul. Kusocińskiego 86a. lok. 41
Telefon stacjonarny: 42 689 02 81
Komórkowe: 506 030 886; 500 261 724
Email: infoaw@wp.pl; danuta.werbicka@wp.pl; biuro@dotacje-progres.pl;
Strona internetowa: www.dotacje-progres.pl

 


 

Biuro Analiz “PROGRES” provides comprehensive economic and financial consulting for enterprises, in particular acquiring external sources of financing for projects, including the possibility of using various types of public aid.

Our employees and associates have been specializing in obtaining financing for more than 25 years, preparing the required documentation concerning business ventures planned by customers. The work is addressed to investors, banks and other financial institutions.

 

Our core business areas

 • European Union subsidies in the framework of National and Regional Operational Programmes.
 • Public aid for enterprises – tax exemptions, subsidies, preferential credits and loans.
 • Other methods of obtaining external financial support and preparation of accompanying documents, in particular:
  1. business plans,
  2. investment feasibility studies.
 • Restructuring and repair programmes and participation in their implementation.
 • Valuation of economic entities and assessment of their economic and financial situation.
 • Ownership transformations and changes in the legal form of conducting business activity in the situation of using various forms of public aid.
 • Economic and financial analyses.

 

We always offer comprehensive services

Our work is “tailor-made”, customized to specific, individual customer needs; we never duplicate ideas, we are not interested in multi-series production.

We offer our services mainly to micro, small and medium-sized enterprises. We specialize in investment and research and development projects. We operate throughout the country.

 

EU subsidies

Since 2002, the issues related to obtaining financial resources in the form of subsidies in the National and Regional Operational Programmes have been the core of our advisory activity.

In the framework of EU subsidies, we specialize in investment and research and development projects.

Our clients are mainly small or medium enterprises, representing various sectors, using our services many times. In recent years among them there are: NZOZ Technodent Maria Kostusiak, GGTech Sp. z o.o. Sp. K, Qbik Sp. z o.o. Sp. K, VOLOKNO Sp. z o.o., Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC Maciej Sałasiński.

We prepare full documentation, in particular applications, business plans, descriptions of research and development works and necessary analytical annexes.

We always offer a comprehensive service – we conduct customer affairs from the moment of determining the nature and scope of the project, the size of the investment or research project in terms of eligible costs. Our goal is to maximize subsidies.

Other works include mainly the preparation of appropriate documentation (also for the bank co-financing the project) and consultations during the implementation of the project.

Additionally, on the Beneficiaries’ request, during the project realization we prepare: tender documentation, all payment applications and reports, as well as documentation for the control of the project implementation, conducted by the Intermediate Body. At the client’s request, we participate in research and development projects by supervising and accounting for them in accordance with the formal requirements of the competition and the subsidy awarding institution.

 

Public aid for entrepreneurs

For several years now, the company has been offering its clients analyses concerning the possibilities of obtaining and optimizing the already received public aid related to the conducted or planned business activity.
In particular, public aid is related to:

 • Grants, including particularly non-refundable grants;
 • Income tax exemptions;
 • Preferential credits and loans.

This aid may be obtained for the following forms of activity:

 • Investments including also in Special Economic Zones,
 • Research and development,
 • Development or diversification of existing economic activity.

In this area we offer, apart from analyses and aid optimization, comprehensive preparation of relevant documentation (business plans, economic and financial analyses, applications for support), participation in negotiations, as well as preparation of reports and settlement of received aid.

 

Obtaining financial support – forecasting the company’s development.

Apart from state aid, including especially non-refundable European Union subsidies, the traditional form of obtaining financial support are: loans, credits and securities issues. The basic documents accompanying the application for additional funds are business plans or feasibility studies of investments (projects). All our financial analyses and forecasts of the company’s operations are based on a single economic and financial model, constructed for the needs of a specific study.

The economic and financial model we have developed is then tested and forms the basis for the preparation of a multi-variant financial forecast. Such a form of construction of forecasting data allows to evaluate and verify the project on the basis of a number of parameters (degree of use of production capacity, cost levels and their types, revenues, liabilities, receivables, dividends, loans, etc.), which may be subject to optimization and change during the company’s operation in the forecast period.

 

Restructuring and recovery programmes

Since the beginning of the 1990s, the company’s employees and associates have been involved in the preparation of a number of restructuring or repair projects for several large companies. In the following years, these were arrangement or settlement proceedings under which appropriate documentation was prepared, including in particular economic and financial analyses or market assessments. In a few cases, an element of the order was the implementation of a prepared reorganization or settlement procedure.

Work under this activity requires the participation of a number of specialists from various fields with experience in this type of projects. Our company is able to meet such challenges. It has a team of specialists with over 25 years of experience in conducting repair, restructuring or arrangement projects.

 

We invite you to benefit from our services

Our contact details:
PROGRES Biuro Analiz Usług Finansowych i Informatycznych Andrzej Werbicki
94-054 Łódź ul. Kusocińskiego 86a. lok. 41
phone number (office): (+48) 42 689 02 81
phone number (mobile): (+48) 506 030 886; (+48) 500 261 724
e-mail: infoaw@wp.pl; danuta.werbicka@wp.pl; biuro@dotacje-progres.pl;
website: www.dotacje-progres.pl