Sakowska-Baryła, Czaplińska – Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

 

Sakowska-Baryła, Czaplińska - Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Sakowska-Baryła, Czaplińska
Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Doradztwo z zakresu prawa ochrony informacji i danych osobowych stanowi wiodący przedmiot działalności Kancelarii. Głównym obszarem aktywności Kancelarii są usługi kompleksowego dostosowania organizacji Klienta do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasze działania rozpoczyna identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych, która pozwala zorganizować dedykowany Klientowi system ochrony danych osobowych, zapewniający zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych oraz realizację uprawnień osób, których dane dotyczą. Nasze usługi prawne łączymy z audytem informatycznym, dlatego oferujemy doradztwo także w zakresie wyboru środków technicznych i infrastrukturalnych zabezpieczających dane. Świadczymy usługi Inspektora Ochrony Danych jako zewnętrzna obsługa Klienta oraz świadczymy asystę prawną Inspektorom Ochrony Danych funkcjonującym w ramach wewnętrznej struktury firmy Klienta. Wykonujemy audyty przeprowadzonych wdrożeń, przedstawiając propozycje konkretnych rozwiązań zaobserwowanych problemów i nieprawidłowości w przeprowadzonych już procesach dostosowania systemu ochrony danych do wymagań RODO. Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony danych w formie dostosowanej do potrzeb Klienta, specyfikując naszą usługę jako szkolenia wstępne, szkolenia instruktażowe, szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników z obowiązujących w firmie procedur, szkolenia dla IOD. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi. Zapewniamy pomoc prawną w przypadku kontroli prowadzonych przez Prezesa UODO.

Strona internetowa: http://kancelariasbc.pl/

 

Sakowska-Baryła, Czaplińska
Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Legal consultancy on the protection of information and personal data is a core subject of the Law Firm’s activity. The main area of the Firm’s activity is the comprehensive adjustment of the client’s organisation to the provisions of the General Data Protection Regulation (GDPR). Our activities begin with the identification of personal data processing processes, which enables us to organise a personal data protection system dedicated to the Client, ensuring the lawful processing of personal data and the exercise of the rights of data subjects. We combine our legal services with an IT audit, which is why we also offer consultancy on the selection of technical and infrastructural measures to secure data. We provide services of the Data Protection Supervisor as an external customer service and we provide legal assistance to Data Protection Supervisors operating within the internal structure of the Client’s company. We carry out audits of the implemented processes, presenting proposals for specific solutions to the observed problems and irregularities in the already implemented processes of adapting the data protection system to the requirements of the GDPR. We conduct training in the field of data protection in a form tailored to the Client’s needs, specifying our service as initial training, instructional training, training on the procedures in force at the company for new employees, training for the Data Protection Supervisor as an external customer service and we provide legal assistance to Data Protection Supervisor. We represent clients in proceedings before the President of the Office for Personal Data Protection as well as before courts of general jurisdiction and administrative courts. We provide legal assistance in the case of inspections carried out by the President of the Office for Personal Data Protection.

Our Website: http://kancelariasbc.pl/