Skanska

English version below

O Skanska

Jesteśmy częścią Grupy Skanska, której historia sięga 1887 roku. Grupa zatrudnia obecnie 40 tys. osób w Europie i w Stanach Zjednoczonych i należy do największych firm budowlano-deweloperskich na świecie. Budujemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, troszczymy się o to, jakie będą potrzeby społeczności, w których działamy oraz jak nasze realizacje będą wpływały na życie ludzi i rozwój kraju w długiej perspektywie. Standardy pracy Skanska na całym świecie określają zapisy „Kodeksu postępowania”. Na każdym rynku pracujemy zgodnie ze wspólnymi wartościami: troszczymy się o życie, działamy etycznie i transparentnie, razem jesteśmy lepsi, dbamy o klienta.

Przychody Grupy za rok 2017 wyniosły 160 mld SEK, a zysk operacyjny 5,5 mld SEK. Główna siedziba firmy mieści się w Sztokholmie w Szwecji. Od 1965 r. Skanska jest notowana na sztokholmskiej giełdzie.

 

Skanska w Polsce

W Polsce Skanska jest obecna poprzez trzy spółki:

  • budowlaną Skanska S.A.
  • biurową Skanska Property Poland
  • mieszkaniową Skanska Residential Development Poland

 

Budujemy miasta

Spółka budowlana Skanska S.A. działa zgodnie ze strategią pod nazwą „Budujemy miasta”. Naszym celem jest koncentracja biznesu w dużych aglomeracjach miejskich, zaangażowanie w realizację kompleksowych projektów oraz bliska współpraca z innymi spółkami Skanska. Stawiamy na segmenty rynku z potencjałem długoterminowego wzrostu – biura, mieszkania, obiekty przemysłowe, magazyny i centra logistyczne oraz inżynierię lądową. Swoją działalność skupiamy wokół siedmiu głównych miast Polski: Warszawy, Poznania, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Katowic. Koncentrujemy się na kontraktach, dzięki którym możemy wnieść wartość dodaną zarówno dla partnerów biznesowych, jak i społeczności.

 

Nasze realizacje

Wybudowaliśmy w Polsce m.in. Złote Tarasy w Warszawie, terminal przylotowy w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, północny odcinek autostrady A1, zbiornik wodny Świnna Poręba, halę 100-lecia KS Cracovia w Krakowie i przeprowadziliśmy metamorfozę nadwiślańskich bulwarów w Warszawie.

Jesteśmy jedynym wykonawcą projektów dla spółek biurowej i mieszkaniowej Skanska, dla których budujemy nowoczesne, komfortowe budynki biurowe w największych miastach kraju oraz jedne z pierwszych zielonych, certyfikowanych osiedli mieszkaniowych w Warszawie. Chcemy aktywnie rozwijać rynek budownictwa w dużych aglomeracjach miejskich w Polsce, wprowadzając nowe technologie i światowe rozwiązania.

Jesteśmy jednym ze współzałożycieli i partnerów „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” – inicjatywy największych generalnych wykonawców w Polsce, której misją jest poprawa bezpieczeństwa na budowach.
W 2017 r. po raz piąty otrzymaliśmy nagrodę Firmy Budowlanej Roku w prestiżowym konkursie Eurobuild Awards.

 

Nasze dane kontaktowe:

Skanska SA
Aleja „Solidarności” 173
00-877 Warszawa, Polska

telefon: + 48 502 746 117
strona internetowa: www.skanska.pl

 

Zachęcamy Państwa również do śledzenia nas w mediach społecznościowych:

 


 

About Skanska

We are part of Skanska Group, whose history dates back to 1887. Currently, the Group employs 40 thousand people in Europe and the United States and ranks among the biggest construction and development companies in the world. We build in compliance with the principles of sustainable development, we care about the future needs of the communities within which we operate and about the way our achievements will influence both people’s lives and the country’s development in the long term. The standards of Skanska’s work around the world are determined by the regulations of the “Code of Conduct.” On each market, we work in compliance with common values: care for life, act ethically and transparently, be better – together, commit to customers.

The Group’s revenue for 2017 amounted to SEK160bn and EBIT amounted to SEK5.5bn. The company’s central headquarters is located in Stockholm, Sweden. Since 1965, Skanska has been quoted on the Stockholm exchange.

 

Skanska in Poland

In Poland, Skanska is present thanks to three companies:

  • Skanska S.A., a general construction company
  • Skanska Property Poland, responsible for office space development
  • Skanska Residential Development Poland, responsible for housing space development

 

City Builder

The general contracting company Skanska S.A. operates in compliance with the strategy entitled “City Builder.” Our aim is to concentrate business in big urban agglomerations, to engage in implementation of comprehensive projects and to cooperate closely with other Skanska companies. We back those segments of the market that have a potential for long-term growth, i.e. offices, flats, industrial facilities, warehouses, logistics centres and civil engineering. We centre our activities around seven main Polish cities: Warsaw, Poznań, Łódź, Cracow, Wrocław, Gdańsk and Katowice. We focus on contracts thanks to which we can bring added value both to our business partners and to the community.

 

Our realisations

In Poland, we have built so far, among others, Złote Tarasy shopping centre in Warsaw, the arrivals terminal at the Katowice International Airport in Pyrzowice, the northern section of A1 motorway, Świnna Poręba Reservoir on the Skawa River, Hala 100-lecia KS Cracovia sports hall in Cracow, and we have executed the metamorphosis of the Vistulan Boulevards in Warsaw.

We are the sole contractor for projects of the office and housing space development Skanska companies, for which we build modern, luxurious office buildings in Poland’s biggest cities as well as one of the first certified green housing estates in Warsaw. We want to actively develop the building market in big urban agglomerations in Poland, introducing new technologies and global solutions.

We are one of the founders and partners of “Agreement for Safety in Construction”, an initiative of the biggest general contractors in Poland, whose mission is to improve safety levels on construction sites.

 

We are more than willing to hear from you directly:

Skanska SA
Aleja „Solidarności” 173
00-877 Warszawa, Polska

phone number: + 48 502 746 117
website: www.skanska.pl

 

Follow Skanska in social media: