Informacja o wyłonieniu w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej ŁSSE S.A. na działce o nr ewid. 258/28 obręb Lućmierz Las w zakresie budowy chodnika, zjazdu publicznego oraz zatoki postojowej

16.10.2019