Przetarg łączny Podstrefa Koluszki

28.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Koluszki, Kompleks 2 oraz
nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka gruntu nr 38/17, położoną w mieście Koluszki w obrębie geodezyjnym 2, o łącznej powierzchni 0,6560 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze LD1B/00031961/3, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.
Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Gminy Koluszki i jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza nabywanej nieruchomości wynosi: 232.000,00PLN+ obowiązujący podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium wynosi: 23.000,00PLN

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 PLN +23% VAT) oraz wniesienie nie później niż do dnia 16 czerwca 2011 roku wadiumw pieniądzu w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Gminy Koluszki: Bank PEKAO S.A. I O/Koluszki 31 1240 3161 1111 0010 0493 4810.

„Specyfikację istotnych warunków przetargu” można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie: 42 275 50 60, 42 275 50 64.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 16 czerwca 2011 roku do godz. 16.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2011 roku o godz. 12.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r., nr 254, poz. 2544).

Przetarg wygra oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50% wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę nie niższą niż cena wywoławcza.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl– dział przetargi.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section tenders (English version).

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW