Przetarg łączny na wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE, Podstrefa Łódź, Nowy Józefów

28.02.2014
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks Nr 1 (dawniej Nowy Józefów – Srebrna) oraz
  • nabędzie niezabudowane nieruchomości oznaczone jako działki gruntu: nr 87/6 o pow. 0,5048 ha, 94/6 o pow. 0,5792 ha oraz 94/8 o pow. 0,1248 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach odpowiednio: LD1P/00047743/8, LD1P/00047668/8 oraz LD1P/00052187/0, położone w Konstantynowie Łódzkim w obrębie geodezyjnym K-18, o łącznej powierzchni 1,2124 ha, , na których będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowane nieruchomości, będące przedmiotem przetargu, stanowią własność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna i są wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Sprzedawane są łącznie i nie dopuszcza się składania ofert na nabycie jednej lub dwóch z nich.

Cena wywoławcza za wszystkie nieruchomości łącznie wynosi: 2.182.320,00 PLN + podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy przeniesienia własności.

Wadium wynosi: 220.000,00 PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 PLN +22% VAT) oraz wniesienie nie później niż do dnia 16 grudnia 2010 roku wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości na konto Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.: BRE BANK nr97 1140 1108 0000 2030 2200 1001.

„Specyfikację istotnych warunków przetargu” można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie: 42 275 50 60, 42 275 50 64.

 

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 16 grudnia 2010 roku do godz. 16.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2010 roku o godz. 10.30.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r., nr 254, poz. 2544).

Przetarg wygra oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50% wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę nie niższą niż cena wywoławcza.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – dział przetargi.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section tenders (English version).

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW