Rokowania – wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie w ŁSSE w Podstrefie Łódź, Kompleks 13, 14

28.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54, fax. (0-42) 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert na rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź:

I. Kompleks 13,

II. Kompleks 14.

Warunkiem przystąpienia do każdego z rokowań jest:

wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” za cenę 20.000 zł + 23% VAT,
złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego przedsięwzięcia.
Specyfikację istotnych warunkówrokowań można otrzymać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24 codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001.

Szczegółowe informacje na temat rokowań i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (0-42) 275 50 60, 275 50 72.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. (w sekretariacie) codzienne oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00.

Ostateczny termin złożenia ofert upływa w dniu 26 października 2011 roku o godz. 16.00.

Otwarcie ofert nastąpi:

Kompleks 13 – w dniu 27 października 2011 roku o godz. 9.00,
Kompleks 14 – w dniu 27 października 2011 roku o godz. 10.30.
Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544).

Rokowania wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych punktów do uzyskania.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.:www.sse.lodz.plw zakładce przetargi.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW