Załącznik 12 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przebudowa wnętrz i zmiany sposobu użytkowania budynku nr 62

03.03.2021