Konstantynów Łódzki obręb geodezyjny K-18

28.02.2014

Konstantynów Łódzki obręb geodezyjny K-18

 

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

 

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:
– nabędzie niezabudowane nieruchomości inwestycyjne, położone w Konstantynowie Łódzkim w obrębie geodezyjnym K-18, oznaczone jako:
1) zespół działek nr 1 – składający się z działek gruntu o nr: 109/3 o pow. 0,4488ha, 82/4 o pow. 0,1446 ha, 83/4 o pow. 0,2997 ha, 84/4 o pow. 0,1512 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgi Wieczyste o numerach odpowiednio: LD1P/00048304/6, LD1P/00047764/1, LD1P/00047742/1 i LD1P/00047741/4, o łącznej powierzchni 1,0443 ha. Cena wywoławcza za wszystkie nieruchomości stanowiące zespół działek nr 1 wynosi: 1.566.450,00PLN + podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu popisania umowy przeniesienia własności. Wadium wynosi: 150.000,00 PLN;
2) zespół działek nr 2 –  składający się z działek gruntu nr: 85/4 o pow. 0,5443 ha i 86/4 o pow. 0,5653 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgi Wieczyste o numerach odpowiednio: LD1P/00048304/6 i LD1P/00047746/9, o łącznej powierzchni 1,1096 ha. Cena wywoławcza za wszystkie nieruchomości stanowiące zespół działek nr 2 wynosi: 1.664.400,00PLN + podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu popisania umowy przeniesienia własności. Wadium wynosi: 160.000,00 PLN.
– uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks Nr 1.
Uwaga: możliwe jest złożenie oferty zakupu jednego z oferowanych zespołów działek lub też obydwu z nich.
Oferowane nieruchomości, będące przedmiotem przetargu, stanowią własność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna i są wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 PLN + 22% VAT) oraz wniesienie nie później niż do dnia 21 grudnia 2010 roku wadium w pieniądzu, w wysokości określonej powyżej stosownie do wybranego zespołu działek, na konto Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001.
„Specyfikację istotnych warunków przetargu” można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie: 42 275 50 60, 42 275 50 64.
Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 21 grudnia 2010 roku do godz. 16.00. Ich otwarcie nastąpi w dniu 22 grudnia 2010 roku o godz. 12.00.
Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r., nr 254, poz. 2544).
Przetarg wygra oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50% wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW