2022.08.16 Odpowiedzi 3, Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu porozbiórkowego na części działki o nr. ew. 80/39 obręb W-25 m. Łodzi”

16.08.2022