Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
Łódź, ul. Stokowska 240 i 241/1

27.02.2019

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ul. Stokowskiej, w obrębie ewidencyjnym W-8, składającej się z działek gruntu o numerach: 240 i 241/1 o łącznej powierzchni 1,0888 ha, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1M/00120710/1 oraz LD1M/00311702/8.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi i poza służebnością przesyłu obciążającą działkę nr 240 jest wolna od zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem AG1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone symbolem Bp.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.790.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) plus podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj.: 279.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie nie później niż do dnia 13 marca 2019 roku wadium (w pieniądzu) przelewem na rachunek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w PKO BP S.A. I o/ Łódź nr rachunku: 58 1020 3352 0000 1102 0011 0445 – tytuł przelewu: Wadium działki 240 i 241/1, Łódź, obręb W-8. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Łodzi.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od podpisania protokołu z przetargu lub zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez ŁSSE S.A. lub też gdy osoba prawna, która do nabycia nieruchomości zobowiązana jest mieć zgodę odpowiedniego organu, do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nie przedstawi takiej zgody lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu. Do oferty należy dołączyć:
1. Koncepcje planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na przedmiotowej nieruchomości
2. Potwierdzenie wpłacenia wadium
3. Aktualny wyciąg z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym jej stanem prawnym oraz faktycznym, o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod nazwą Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi oraz o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu /wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu/.
5. Pełnomocnictwo notarialne upoważniające pełnomocników do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w przypadku, gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 15 marca 2019 roku do godz. 15.30 w jednym egzemplarzu w trwale zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz jego terminu.

Komisja przetargowa, na posiedzeniu w siedzibie ŁSSE S.A. w dniu 18 marca 2019 roku o godz. 11.00, dokona otwarcia ofert.

Oględzin przedmiotowej nieruchomości można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu z ŁSSE S.A.

Oferent zobligowany jest do zapoznania się i akceptacji treści Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod nazwą Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, stanowiących załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani do uzyskania zgód lub zezwoleń, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.

Jedynym kryterium wyłonienia nabywcy nieruchomości jest zaoferowana cena. Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą nic cena wywoławcza nieruchomości.

Po rozstrzygnięciu przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania. Data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. może odwołać lub zmienić warunki postępowania oraz zamknąć postępowanie bez wybierania którejkolwiek z ofert, jak również żądać unieważnienia zawartej umowy w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami, zawierająca m.in. opis przedmiotu przetargu, pozostałe warunki przystąpienia do przetargu oraz opis postępowania przetargowego, zamieszczona jest na stronie internetowej www.sse.lodz.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela Monika Orzeł, Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora, tel. 42 275 50 79, e-mail: monika.orzel@sse.lodz.pl.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi”.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW