Istotne warunku zamówienia oraz załączniki, Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy inwestycji obejmującej przebudowę drogi wewnętrznej ŁSSE S.A. zlokalizowanej na działce o nr ewid. 258/28 obręb Lućmierz Las w zakresie budowy chodnika, zjazdu publicznego oraz zatoki postojowej

17.09.2019