Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka o numerze 58/5, o powierzchni 0,7731 ha, położonej w Konstantynowie Łódzkim

10.08.2015

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax. 42 676 27 55

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka o numerze 58/5, o powierzchni 0,7731 ha, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie ewidencyjnym K-18, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LD1P/00047961/2.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1P – teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.
Właścicielem oferowanej nieruchomości jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.252.422,00 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa) złote netto plus podatek VAT w wysokości 23%.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 12.524,00 (dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) złote.
Przetarg (licytacja ustna) odbędzie się w dniu 9 września 2015 roku w siedzibie ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24, w sali K2 na parterze (przy recepcji) o godzinie 12.30.
Udział w przetargu warunkowany jest wpłatą najpóźniej do dnia 4 września 2015 roku wadium
w pieniądzu w wysokości 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych.

UWAGA! Specyfikacja istotnych warunków przetargu, zawierająca m.in. pozostałe warunki przystąpienia do przetargu, numer konta, na które należy wpłacić wadium i cenę oraz opis postępowania przetargowego, zamieszczona jest na stronie internetowej www.sse.lodz.pl w dziale PRZETARGI.
Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela Departament Obsługi Inwestora ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24, tel. 42 275 50 79 lub 42 275 50 61.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
lub zawarcia umowy sprzedaży, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w jej interesie. O powyższych okolicznościach ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Załączniki:

  1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu ustnego nieograniczonego
  2. Mapa
  3. Odpis KW
  4. Wypis z rejestru gruntów
  5. Mapa odwodnienie
  6. Oświadczenie oferenta
  7. Wypis MPZP

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW