Dentons

English version below

 

Kim jesteśmy?

Dentons jest największą kancelarią prawną na polskim rynku i jedną z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce.

Oferujemy usługi ponad 250 prawników, konsultantów i doradców podatkowych. Zapewniamy najwyższej jakości usługi prawne i podatkowe oraz wiedzę we wszystkich kluczowych dziedzinach prawa i branżach.

Jesteśmy systematycznie uznawani za jedną z najlepszych kancelarii prawnych w Polsce. W 2020 roku Chambers Europe uznał Dentons Firmą Prawniczą Roku w Polsce. Nasze praktyki są wysoko oceniane przez wszystkie prestiżowe rankingi i publikacje prawnicze, w tym Chambers Europe, The Legal 500 EMEA, IFLR1000, World Tax / World TP.

 

W czym się specjalizujemy?

Posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradzaniu przy największych, najbardziej złożonych i innowacyjnych inwestycjach, projektach FDI, transakcjach i sprawach spornych.

Wspieramy naszych klientów w zakresie prawnych i podatkowych aspektów budowy i rozwoju międzynarodowych łańcuchów dostaw i wartości oraz modeli biznesowych i logistycznych.

Pomagamy także tworzyć umowy, programy motywacyjne i zarządzać kluczową kadrą, jak i dużymi grupami pracowników, w tym w zakresie elastycznych form zatrudnienia oraz pracy zdalnej.

Doradzamy przy tworzeniu i stosowaniu programów compliance oraz zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Aktywnie wspieramy naszych klientów w przypadku sporów z partnerami biznesowymi lub organami publicznymi.

Ze względu na globalny zasięg kancelarii Dentons wspieramy także polskich przedsiębiorców w relacjach z zagranicznymi partnerami biznesowymi i władzami.

Towarzyszymy naszym klientom od fazy badawczo-rozwojowej poprzez pozyskanie i wdrożenie dotacji, ulg i innych zachęt inwestycyjnych, uporządkowanie struktury korporacyjnej i podatkowej, nabycie nieruchomości, uzyskanie niezbędnych decyzji i proces budowlany, realizację inwestycji i budowę zespołu pracowników, po kontrole i postępowania administracyjne i sądowe. Od lat skutecznie pozyskujemy dla naszych klientów wsparcie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych / Polskiej Strefie Inwestycji, w formie dotacji unijnych oraz grantów rządowych, a także doradzamy w zakresie ulg na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R oraz IP Box), zwolnień z podatku od nieruchomości i innych form wsparcia publicznego.

 

Kogo wspieramy?

Doradzamy między innymi międzynarodowym i krajowym firmom produkcyjnym, a także inwestorom prywatnym, instytucjom finansowym oraz administracji publicznej. Mamy bogate doświadczenie w branży maszynowej, elektronicznej, budowlanej, informatycznej, telekomunikacyjnej, life science, spożywczej, energetycznej, transportowej oraz motoryzacyjnej. Wśród naszych klientów są zarówno duże organizacje o znacznym doświadczeniu rynkowym, jak i młode, dopiero rozwijające się przedsiębiorstwa oraz startupy.

 

W których obszarach prawa oferujemy wsparcie?

• Prawo spółek, fuzje i przejęcia
• Podatki
• Dotacje, zachęty rozwojowe i innowacje
• Prawo pracy
• Prawo nieruchomości
• Ochrona środowiska
• Prawo konkurencji
• Bankowość i finanse
• Rozwiązywanie sporów
• Własność intelektualna
• Postępowania karne i wewnętrzne
• Restrukturyzacja i upadłość
• Rynki kapitałowe
• Tworzenie prawa, doradztwo regulacyjne
• Zamówienia publiczne
• Prawo farmaceutyczne

 

Zapraszamy do kontaktu:

Dentons
ul. Zajęcza 4
00-351 Warszawa

adres e-email: warsaw.europe@dentons.com
strona internetowa: www.dentons.com/pl

Linkedin | Facebook
 

Dentons w Polsce

 


 

Who are we?

Dentons is the largest law firm on the Polish market and one of the first international law firms in Poland.

We offer the services of over 250 lawyers, consultants and tax advisors. We provide top quality legal and tax services and expertise in all key legal areas and industries.

We are consistently recognised as one of the best law firms in Poland. In 2020 Chambers Europe named Dentons the Law Firm of the Year in Poland. Our practice teams are highly ranked by all prestigious legal rankings and publications, including Chambers Europe, The Legal 500 EMEA, IFLR1000, World Tax / World TP.

 

What do we specialize in?

We have over 20 years of experience advising on some of the largest, most complex and innovative investments, FDI projects, transactions and litigation matters.

We support our clients with respect to legal and tax aspects of building and developing international supply and value chains as well as business and logistics models.

We also help create contracts, incentive programs and manage key personnel as well as large groups of employees, including flexible work arrangements and remote working.

We advise on the creation and application of compliance programs as well as legal and tax risk management programs. We actively support our clients in disputes with their business partners or public authorities.

Due to Dentons’ global reach we also support Polish undertakings in their relations with foreign business partners and authorities.

We assist our clients from the research and development phase, through obtaining and implementing subsidies, reliefs and other investment incentives, determining the corporate and tax structures, acquiring real estate, obtaining necessary decisions and the construction process, implementing the investment and building the team, to inspections and administrative and court proceedings. For years, we have been successfully obtaining support for our clients in the Special Economic Zones or the Polish Investment Zone, in the form of EU subsidies and government grants, as well as providing advice on reliefs for research and development activities (R&D relief and IP Box), property tax exemptions and other forms of public support.

 

Who are our clients?

We advise, among others, international and domestic manufacturing companies as well as private investors, financial institutions and public administration bodies. We have extensive experience in the engineering, electronics, construction, IT, telecommunications, life science, food, energy, transportation and automotive industries. Our clients range from large organizations with significant market experience to young, emerging companies and start-ups.

 

In which areas of law do we offer assistance?

• Company law, mergers and acquisitions
• Taxes
• Grants, development incentives and innovations
• Labour law
• Real estate/property law
• Environmental protection
• Competition law
• Banking and finance
• Dispute resolution
• Intellectual property
• Criminal and internal proceedings
• Restructuring and bankruptcy
• Capital markets
• Law making, regulatory advice
• Public procurements
• Life Sciences

 

Contact:

Dentons
ul. Zajęcza 4
00-351 Warszawa

e-email: warsaw.europe@dentons.com
website: www.dentons.com/pl

Linkedin | Facebook

 

Dentons in Poland