Polityka prywatności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, przepisów Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W („RODO”), informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000014128 z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 24.927.000 PLN, REGON: 471537330, NIP: 725-14-86-825.

2. W celu należytej ochrony danych osobowych i sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@sse.lodz.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji zadań Administratora;
  • nawiązania i zachowania relacji biznesowych;
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora;
  • przesyłania informacji handlowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Panią/Panem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług Administratora.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

  • podmioty zewnętrzne, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
  • podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
  • podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.sse.lodz.pl na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pozyskane.