Finanse dla Firm

 

English version below

Kancelaria Doradcza Finanse dla Firm jest profesjonalną platformą współpracy przedsiębiorców i instytucji finansowych. Stąd motto:

Naszą misją jest profesjonalne finansowanie rozwoju biznesu

Realizujemy projekty dla globalnych koncernów, a także dla małych firm lokalnych. Udzieliliśmy przedsiębiorcom kilkuset porad dzieląc się wiedzą z zakresu prowadzenia biznesu. Zrealizowaliśmy ponad dwieście projektów. Nasi klienci otrzymali kilkadziesiąt dotacji w różnych programach z UE.

Od 2003 roku specjalizujemy się w pomocy inwestorom realizującym inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych. Zrealizowaliśmy w ten sposób ponad 60 projektów, przy czym większość z przedsiębiorcami z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zaufały nam takie firmy jak Procter&Gamble Operations Polska Sp. z o.o., Gillette Poland International Sp. z o.o., Haering Polska Sp. z o.o., Wirthwein Polska Sp. z o.o. , Interprint Polska Sp. z o.o., Coko-Werk Polska Sp. z o.o., SuperDrob S.A., Suwary S.A., Yamada Wentworth Development sp. z o.o. i wiele innych. Budujemy trwałe relacje z inwestorami, wiele  firm wraca do nas z kolejnymi zleceniami.

Wyróżnia nas rzadko spotykany kompleksowy zakres doradztwa – często inwestor oprócz  zorganizowania środków finansowych oczekuje pomocy w zakresie zarządzania projektem inwestycyjnym, porad prawnych czy podatkowych, specjalistycznych ekspertyz itp., co zapewniamy dzięki współpracy z najlepszymi profesjonalistami.

Od dwóch lat oferujemy nową usługę – Zarządzanie Projektem Inwestycyjnym. ZPI zapewnia inwestorom kompleksowe wsparcie w procesie planowania i realizacji inwestycji.

Pełny zakres doradztwa w tym zakresie obejmuje:

 • wybór lokalizacji inwestycji,
 • badanie rynku pracy,
 • określenie zakresu rzeczowego i finansowego projektu,
 • zastosowanie w modelu biznesowym instrumentów pomocy publicznej (dotacje, ulgi podatkowe),
 • zorganizowanie finansowania inwestycji,
 • doradztwo prawne, podatkowe, w tym powołanie lub przekształcenia podmiotów celowych,
 • zorganizowanie dokumentacji projektu budowlanego,
 • wybór dostawców usług budowlanych i maszyn,
 • opracowywanie i analizowanie umów,
 • monitoring realizacji inwestycji do chwili oddania jej do użytku itd.

Tak holistyczne podejście do projektu stanowi nowość na rynku usług doradczych i  jest  innowacyjną odpowiedzią Finansów dla Firm na oczekiwania inwestorów.


Zapraszamy do współpracy!

Piotr Witkowski CMC
Doradca finansowy
Finanse dla Firm
ul. Brzeźna 4 lok. 6
90-303 Łódź
mobile +48 605 294 716
tel./fax +48 42 636 66 95
Finanse dla Firm – Profesjonalne finansowanie rozwoju biznesu (finansefirm.pl)
e-mail: piotr.witkowski@finansefirm.pl

 


 

Finances for Firms, which is a Consulting Office, is a professional platform where entrepreneurs and financial institutions meet to cooperate. Therefore our motto is:

Our mission is to fund business development professionally

We carry out projects for multinational corporations and small local businesses. We have provided entrepreneurs with several hundred counsels sharing our knowledge in business management. We have carried out more than two hundred projects. Our clients received numerous subsidies being provided with the support offered by various EU programmes.

Since 2003 we have specialized in assisting investors who make their investments in special economic zones. Thus, we have implemented over 60 projects offering our support to entrepreneurs operating mainly in the Lodz Economic Zone.

We have earned trust of such companies as Procter&Gamble Operations Polska Sp. z o.o., Gillette Poland International Sp. z o.o., Haering Polska Sp. z o.o., Wirthwein Polska Sp. z o.o. , Interprint Polska Sp. z o.o., Coko-Werk Polska Sp. z o.o., SuperDrob S.A., Suwary S.A., Yamada Wentworth Development sp. z o.o. and many other. We build up strong relationships with investors, many companies come back to us with their subsequent assignments.

What differs us is a comprehensive range of advising provided; in addition to financing an investor often expects to be provided with some assistance in the management of an investment project, legal or tax support, specialist expertise, etc., which we ensure by providing consultancy of best professionals cooperating with us.

For two years now, we have offered a new service, i.e. Management of Investment Project. MIP provides investors with comprehensive support in the investment planning and its consecutive processes.

A full range of advising to this extent covers:

 • selection of the investment location,
 • labour market survey,
 • determination of the material and financial scope of the project,
 • application of public assistance instruments in a business model (subsidies, tax reliefs)),
 • organization of the investment financing,
 • legal and tax support, including the foundation or transformation of target entities,
 • organization of the building project documentation,
 • selection of building services and equipment suppliers,
 • development and analysis of contracts,
 • monitoring of the investment until it is commissioned, etc.

Such a holistic approach to the project is a novelty in the market of consulting services and an innovative response of our company, Finances for Firms, to meet expectations of investors.


We will be more than happy to offer you our cooperation!

Piotr Witkowski CMC
Financial Adviser
Finanse dla Firm
ul. Brzeźna 4 lok. 6
90-303 Łódź
mobile +48 605 294 716
tel./fax +48 42 636 66 95
www.finansefirm.pl
e-mail: piotr.witkowski@finansefirm.pl