English version below

Magellanic to firma technologiczna z oddziałami w Polsce i Izraelu, która specjalizuje się w obszarze cyberbezpieczeństwa i chmury publicznej. Nasze usługi skupiają się wokół zarządzania dostępem i tożsamością, zabezpieczania zdalnego dostępu oraz zapewnieniu automatycznego audytu, który pozwoli Państwu być zawsze zgodnymi ze standardami przy jednoczesnej redukcji kosztów i przyspieszeniu procesów.

Jako firma zostaliśmy wybrani do współpracy przez takie podmioty jak Port w Aszdodzie, największy port morski w Izraelu, i Leonardo, włoski lider w sektorze lotniczym, obronności i bezpieczeństwa.

Nasze specjalizacje

 • Usługi wsparcia:
  • Audyt cyberbezpieczeństwa w obszarze IT i OT oraz zgodności ze standardami SOC2, ISO 27001
  • Optymalizacja kosztów w obszarze utrzymania i wdrażania rozwiązań IT i OT wraz najnowszych standardów bezpieczeństwa
  • Cyberbezpieczeństwo jako Usługa
  • Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
  • Wdrożenia w obszarze migracji do chmury publicznej i optymalizacji kosztów
 • Produkt oferowany w formule oprogramowania instalowanego lokalnie lub Oprogramowania jako Usługi – Magellanic to produkt Zarządzania Tożsamością i Dostępów gwarantujący redukcję kosztów utrzymania, zgodność firmy ze standarami oraz podniesienie
  • Korzyści:
   • Redukcja kosztów utrzymania i działań IT / OT
   • Pełna automatyzacja procesów w obszarze zarządzania dostępu i ochrony danych poufnych
   • Jedna warstwa zarządzania tożsamością i uprawnieniami do ułatwienia utrzymania i zarządzania
   • Ciągły automatyczny audyt i rekomendacje
   • Przyspieszony rozwój aplikacji i systemów oraz ich wdrażanie
  • Funkcje:
   • Automatyzacja zarządzania dostępem (np. w Active Directory)
   • Automatyzacja przyznawania dostępów dla nowo zatrudnianych pracowników i opuszczających
   • Zabezpieczania zdalnego dostępu do infrastruktury firmy wraz z wieloskładnikowym uwierzytelnianiem bezpośrednio z przeglądarki
   • Ochrona i automatyzacja wdrażania i utrzymania aplikacji i systemów IT działających w dowolnym środowisku
   • Ochrona danych wraz z zarządzaniem tymczasowym dostępem, aby zautomatyzować proces przyznawania uprawnień
   • Zabezpieczanie dostępu do strony internetowej i aplikacji firm z wykorzystaniem maszynowej wieloskładnikowej walidacji

Dane adresowe:

Leads Sp. Z o.o.
Osiedle Przy Arce 5/228, 31-845 Kraków, Polska

Magellanic Israel Ltd
Zeev Jabotinsky 2, Ramat Gan, 5250501, Izrael

tel: (+48) 669 328 447
strona internetowa: www.magellanic.ai

Magllanic is the cybersecurity company with offices in Poland and Israel. We are specializing in cybersecurity and cloud. Our services are focused on access control and identity management, providing secure and smooth remote access and delivering continuous automated audit. It helps your Company to be also aligned with standard with reduced costs and speeding up the processes.

We cooperate with major large companies like Port of Ashdod, the biggest seaport in Israel, and Leonardo, Italian leader in aerospace, defense and security market.

Our Focus

 • Services
  • Cybersecurity Audit of IT and OT, and checking compliance with SOC2, ISO27001
  • Costs Optimization of maintenance and implementation of IT and OT products
  • Cybersecurity as a Service
  • Cybersecurity Workshops
  • Migration to cloud support and costs optimization
 • Our product offered as Self-Hosted or SaaS solution with one-click deployment
  • Benefits
   • Reduced costs of maintenance and operations of IT / OT
   • Automation of access control process and confidential data protection
   • Single layer to manage identity and permissions to simplify maintenance and management of access
   • Continuous audit and security recommendations
   • Faster applications development and their deployment without exposing company to any risk
  • Capabilities
   • Automated Access Control management (like in Active Directory)
   • Automated permissions assignment and revocation for employees
   • Secure remote access to company infrastructure with multi-factor authentication and access directly from browser
   • Protection and automation of deployment and maintenance of applications and IT systems
   • Data protection with enabling just-in-time access
   • Protecting external access to the company website and company applications with Machine Multi-Factor Validation

Contact address:

Leads Sp. Z o.o.
Osiedle Przy Arce 5/228, 31-845 Kraków, Polska

Magellanic Israel Ltd
Zeev Jabotinsky 2, Ramat Gan, 5250501, Izrael

phone: (+48) 669 328 447
website: www.magellanic.ai