Informacja o przetargu Podstrefa Kutno, Kompleks 3, Obszar 7

26.05.2017

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  1. uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 3, Obszar 7 oraz

2.  nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miasta Kutno, położoną w Kutnie przy ul. Metalowej (powiat kutnowski, województwo łódzkie), składającą się z działek gruntu o numerach 319/3, 319/5, 318/9, 318/10, 318/11 i 318/12 o powierzchni łącznej 4,5176 ha, obręb ewidencyjny 3 Sklęczki, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1K/00039351/9, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowiąca własność Gminy Miasta Kutno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i jest wolna od zobowiązań na rzecz osób trzecich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oferowana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami: 6.P – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i baz transportowych wraz z funkcją administracyjno-biurową oraz 2.KDZ – tereny drogi publicznej klasy zbiorczej (południowo-wschodnia część działki o nr ewid. 319/3). W ewidencji gruntów prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kutno przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty rolne w klasach bonitacyjnych gleb: R IIIa, R IIIb, R IVb, Ps IV
oraz jako grunty oznaczone symbolem dr i Tr.

Termin ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości do zbycia, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147), minął 23 lutego 2017 roku.

Cena wywoławcza netto nabywanej nieruchomości wynosi: 2.710.600,00 PLN + podatek VAT w wysokości 23%

Minimalne postąpienie wynosi 27.106,00 PLN.

Wadium wynosi 500.000,00PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie, oprócz sobót i niedziel,
    w godz. od 00 do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie 42 275 50 64.
  • wpłacenie nie później niż do dnia 21 lipca 2017 roku wadium (w pieniądzu), przelewem na konto Urzędu Miasta Kutno, prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Kutnie nr 11 2030 0045 1110 0000 0164 9780. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Kutno.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży i nabycia nieruchomości od Gminy Miasta Kutno, w miejscu i terminie podanymi w zawiadomieniu lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi, do dnia 21 lipca 2017 roku do godz. 16.00.

Komisja przetargowa, na posiedzeniu w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi w dniu 27 lipca 2017 roku o godz. 13.00, dokona otwarcia ofert.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”
i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców /na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2073).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nieruchomości o równowartość co najmniej jednego postąpienia.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej warunkowej umowy sprzedaży, które nastąpi w terminie nie krótszym niż siedem dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kutno http://umkutno.bip.e-zeto.eu/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta Kutno.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl
in section “Tenders”.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW