Ogłoszenie o przetargu, Podstrefa Ksawerów

25.08.2017

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

 

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Ksawerów, Kompleks 6, Obszar 1;
  • nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Ksawerowie, w obrębie 10 Ksawerów, gmina Ksawerów (powiat pabianicki, województwo łódzkie), składająca się z działek gruntu o numerach: 2161/27, 2161/28, 2161/29, 2161/30, 2161/31, 2161/32, 2161/33, 2161/34, 2161/36, 2161/38, 2161/39, 2161/52, 2161/53, 2161/54, 2161/55 oraz 2161/56 o łącznej powierzchni 29,2242 ha, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2161/31 Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00034587/2.

Dla nieruchomości składającej się z działek o numerach: 2161/27, 2161/28, 2161/29, 2161/30, 2161/32, 2161/33, 2161/34, 2161/36, 2161/38, 2161/39 został w dniu 10 sierpnia 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, V Wydziale Ksiąg Wieczystych złożony wniosek o numerze Dz.KW./LD1P/5113/17/1 – 2017-08-10 o odłączenie tej nieruchomości z księgi wieczystej numer LD1P/00017097/5 i założenie dla niej nowej księgi wieczystej.

Dla nieruchomości składającej się z działek o numerach: 2161/52, 2161/53, 2161/54, 2161/55 i 2161/56 został
w dniu 10 sierpnia 2017 w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, V Wydziale Ksiąg Wieczystych złożony wniosek o numerze DZ.KW./LD1P/5122/17/1 – 2017-08-10 o odłączenie tej nieruchomości z księgi wieczystej numer LD1P/00035885/8
i założenie dla nieruchomości składającej się z działek o numerach: 2161/52, 2161/53, 2161/54, 2161/55 nowej odrębnej księgi wieczystej oraz dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2161/56 również nowej odrębnej księgi wieczystej.

Oferowana nieruchomość stanowi własność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
i poza służebnością przesyłu obciążającą działkę nr 2161/56 jest wolna od zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oferowana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami: 3SSE i 4SSE z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, usługi zlokalizowane w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oraz symbolem 3KL1/2 z przeznaczeniem pod funkcję ulicy lokalnej, przy czym
w przypadku realizacji zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami 3SSE i 4SSE przez jednego inwestora ustala się rezygnację z realizacji ulicy oznaczonej symbolem 3KL1/2; obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenu ulicy oznaczonej symbolem 2KZ1/4.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty klasy II, IIIa, Br-IIIa, IIIb, IVa, Ba oraz dr.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi: 19.463.318,00 PLN + podatek zgodnie z obowiązującą w dniu sprzedaży stawką VAT.

Wadium wynosi: 1.800.000,00 PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. od 00
    do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie 42 275 50 69/64.
  • wpłacenie nie później niż do dnia 19 września 2017 roku wadium (w pieniądzu) przelewem na rachunek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w PKO BP S.A. I o/ Łódź nr rachunku: 58 1020 3352 0000 1102 0011 0445.
    Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Łodzi.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży i nabycia nieruchomości od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Łodzi, w miejscu i terminie podanymi w zawiadomieniu lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 20 września 2017 roku do godz. 10:00.

Komisja przetargowa, na posiedzeniu w siedzibie ŁSSE S.A. w dniu 20 września 2017 roku o godz. 11:00, dokona otwarcia ofert.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń
co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2073).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę nie niższą niż cena wywoławcza nieruchomości.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi”.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section “Tenders”.

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW