Podstrefa Kutno, Kompleks Nr 3 (dawniej Wschodnia) obszar 5

28.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: 

•uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks Nr 3 (dawniej Wschodnia), obszar 5 oraz

•nabędzie własność nieruchomości, położonej w Kutnie, obręb 3 – Sklęczki, przy ul. Okólnej, oznaczonej jako działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 35/2, 35/4, 36/2, 37/2 i 38/2 o powierzchni łącznej 11,5426 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1K/00033228/6, LD1K/00006178/2, LD1K/00003841/0, LD1K/00004400/4 i LD1K/00004401/1, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Miasta Kutno i jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza nabywanej nieruchomości wynosi: 6.250.000,00 PLN netto

Wadium wynosi: 500,000,00 PLN

Minimalne postąpienie wynosi: 62.500,00 PLN 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 PLN +22% VAT) oraz wniesienie nie później niż do dnia 1 grudnia 2010 roku wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Miasta Kutno w Banku BGŻ S.A. Oddział w Kutnie nr 11 2030 0045 1110 0000 0164 9780. 

 „Specyfikację istotnych warunków przetargu” można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie: 42 275 50 60, 42 275 50 64.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 3 grudnia 2010 roku do godz. 16.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2010 roku o godz. 12.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r., nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o równowartość co najmniej jednego postąpienia. 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW