Przetarg nieograniczony opracowanie dokumentacji projektowych wyposażenia terenu inwestycyjnego w miejscowości Bukowiec

20.08.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

opracowanie dokumentacji projektowych wyposażenia terenu inwestycyjnego objętego Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną w miejscowości Bukowiec w Gminie Brójce w infrastrukturę techniczną umożliwiającą jego zagospodarowanie na cele strefowe.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

– cena: 100%

Pożądany okres realizacji zamówienia:

-rozpoczęcie prac projektowych: bezpośrednio po zawarciu umowy, nie później niż do dnia 10.09.2014 r.   

-zakończenie wszystkich prac projektowych wraz z pozyskaniem pozwoleń na budowę: do dnia  10.04.2015 r.

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem załączników zamieszczone zostaną na stronie internetowej ŁSSE S.A. – www.sse.lodz.pl od dnia  20.08.2014 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  (sekretariat) w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 najpóźniej do dnia 4.09.2014 r. (czwartek) do godz. 11.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.09.2014 r. (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  pok. nr 1.14 lub telefonicznie (42) 275-50-63.

 

Zmiana IWZ

Przedłużenie terminu składania ofert

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych doprowadzenia do terenu inwestycyjnego objętego Łódzką Specjalna Strefą Ekonomiczną, położonego w miejscowości BUKOWIEC w Gminie Brójce, infrastruktury technicznej oraz usunięcia z niego kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej SN-15 kV.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz złożenia wadium w przedmiotowym przetargu nieograniczonym do dnia 25.09.2014 r. do godz. 11³°.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2014 r. o godz. 12°° w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24, sala konferencyjna K2.

Aktualność dokumentów wymaganych w istotnych warunkach zamówienia (IWZ) ważna na dzień 25.09.2014 r. oraz wadium, które musi zachować ważność na okres związany z ofertą, tj. 60 dni licząc od dnia 25.09.2014 r.

Zmiany dotyczące terminów składania ofert oraz wydłużeniem ważności wadium podyktowane są koniecznością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz zmianą IWZ, które ukażą się na stronie Zamawiającego do dnia 10.09.2014 r.

  

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW