BIP DLA AKCJONARIUSZY

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ŁSSE S.A. - 16.06.2020

Zarząd Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000014128, niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 406 § 1-4  Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 16 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna. Walne Zgromadzenie odbędzie się w systemie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, według Regulaminu ustalającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej (Uchwała RN ŁSSE S.A. nr 32/IX/2020 z dn. 19.05.2020 r.).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego ŁSSE S.A. za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2019 roku.
 8. Przedstawienie:
  1. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku 2019,
  2. sprawozdania Rady Nadzorczej ŁSSE S.A. z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez ŁSSE S.A. w 2019 roku,
  3. sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019,
  4. informacji Rady Nadzorczej o ukształtowaniu i stosowaniu w ŁSSE S.A. zasad wynagradzania wynikających z przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz z uchwał Walnego Zgromadzenia ŁSSE S.A.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego ŁSSE S.A. za rok 2019,
  2.  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
  3. podziału zysku osiągniętego przez ŁSSE S.A. w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych,
  4.  udzielenia członkom Zarządu ŁSSE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej ŁSSE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ksawerowie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługę utworzenia i prowadzenia elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna.
 4. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, przebywających w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia zapewniona zostanie poprzez system Microsoft MS Teams. Spółka zapewni oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia głosowania zdalnego w trybie tajnym – system głosowania elektronicznego poprzez aplikację POSIEDZENIA.PL

 

 

Z uwagi na dotychczasowy brak określenia przez Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, dobrych praktyk w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu, nie jest możliwe przedstawienie przez Zarząd ŁSSE S.A. stosownego sprawozdania ze stosowania wskazanych dobrych praktyk.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ŁSSE S.A. - 02.07.2020

Zarząd Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000014128, niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 406 § 1-4  Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 2 lipca 2020 r. o godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna. Walne Zgromadzenie odbędzie się w systemie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, według Regulaminu ustalającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej (Uchwała RN ŁSSE S.A. nr 32/IX/2020 z dn. 19.05.2020 r.).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy
  Przemysłowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonych w Ksawerowie.
 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, przebywających w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia zapewniona zostanie poprzez system Microsoft MS Teams. Spółka zapewni oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia głosowania zdalnego w trybie tajnym – system głosowania elektronicznego poprzez aplikację POSIEDZENIA.PL

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ŁSSE S.A. - 25.09.2020

Zarząd Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000014128, niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 406 § 1-4  Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień  25 września 2020 r. o godz. 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna. Walne Zgromadzenie odbędzie się w systemie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, według Regulaminu ustalającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej (Uchwała RN ŁSSE S.A. nr 32/IX/2020 z dn. 19.05.2020 r.).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej.
 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, przebywających w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia zapewniona zostanie poprzez system Microsoft MS Teams. Spółka zapewni oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia głosowania zdalnego w trybie jawnym i tajnym – system głosowania elektronicznego poprzez aplikację POSIEDZENIA.PL