NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ŁSSE S.A. – 18.08.2021

Na wniosek Akcjonariusza – Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, wyrażony w piśmie o nr DNP-I.6201.11.2021 z dnia 21 lipca 2021 roku, Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna      z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014128, niniejszym zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 406 § 1-4  Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2021 roku na godz. 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G. Zgromadzenie zostanie przeprowadzone w systemie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, według Regulaminu ustalającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej (Uchwała RN ŁSSE S.A. nr 32/IX/2020 z dn. 19.05.2020 r.).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomicznej S.A., zmienionej uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, przebywających w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia zapewniona zostanie poprzez system Microsoft MS Teams. Spółka zapewni oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia głosowania zdalnego w trybie jawnym i tajnym – system głosowania elektronicznego poprzez aplikację POSIEDZENIA.PL

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ŁSSE S.A. – 16.06.2020

Zarząd Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000014128, niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 406 § 1-4  Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 16 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna. Walne Zgromadzenie odbędzie się w systemie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, według Regulaminu ustalającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej (Uchwała RN ŁSSE S.A. nr 32/IX/2020 z dn. 19.05.2020 r.).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego ŁSSE S.A. za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2019 roku.
 8. Przedstawienie:
  1. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku 2019,
  2. sprawozdania Rady Nadzorczej ŁSSE S.A. z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez ŁSSE S.A. w 2019 roku,
  3. sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019,
  4. informacji Rady Nadzorczej o ukształtowaniu i stosowaniu w ŁSSE S.A. zasad wynagradzania wynikających z przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz z uchwał Walnego Zgromadzenia ŁSSE S.A.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego ŁSSE S.A. za rok 2019,
  2.  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
  3. podziału zysku osiągniętego przez ŁSSE S.A. w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych,
  4.  udzielenia członkom Zarządu ŁSSE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej ŁSSE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ksawerowie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługę utworzenia i prowadzenia elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna.
 4. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, przebywających w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia zapewniona zostanie poprzez system Microsoft MS Teams. Spółka zapewni oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia głosowania zdalnego w trybie tajnym – system głosowania elektronicznego poprzez aplikację POSIEDZENIA.PL

Z uwagi na dotychczasowy brak określenia przez Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, dobrych praktyk w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu, nie jest możliwe przedstawienie przez Zarząd ŁSSE S.A. stosownego sprawozdania ze stosowania wskazanych dobrych praktyk.

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ŁSSE S.A. – 02.07.2020

Zarząd Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000014128, niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 406 § 1-4  Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 2 lipca 2020 r. o godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna. Walne Zgromadzenie odbędzie się w systemie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, według Regulaminu ustalającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej (Uchwała RN ŁSSE S.A. nr 32/IX/2020 z dn. 19.05.2020 r.).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy
  Przemysłowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonych w Ksawerowie.
 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, przebywających w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia zapewniona zostanie poprzez system Microsoft MS Teams. Spółka zapewni oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia głosowania zdalnego w trybie tajnym – system głosowania elektronicznego poprzez aplikację POSIEDZENIA.PL

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ŁSSE S.A. – 25.09.2020

Zarząd Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000014128, niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 406 § 1-4  Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień  25 września 2020 r. o godz. 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna. Walne Zgromadzenie odbędzie się w systemie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, według Regulaminu ustalającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej (Uchwała RN ŁSSE S.A. nr 32/IX/2020 z dn. 19.05.2020 r.).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej.
 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, przebywających w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia zapewniona zostanie poprzez system Microsoft MS Teams. Spółka zapewni oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia głosowania zdalnego w trybie jawnym i tajnym – system głosowania elektronicznego poprzez aplikację POSIEDZENIA.PL

 

REJESTR AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014128, NIP 7251486825, REGON 471537330, informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za utworzenie i prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy ŁSSE S.A. jest Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego S.A. (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie).

Informacja Banku o przetwarzaniu danych osobowych

 

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014128, NIP 7251486825, REGON 471537330, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

I Wezwanie Akcjonariuszy ŁSSE S.A.

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ŁSSE S.A. – 17.11.2020

Zarząd Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000014128, niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4065  § 1-4  Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień  17 listopada 2020 r. o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna. Walne Zgromadzenie odbędzie się w systemie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, według Regulaminu ustalającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej (Uchwała RN ŁSSE S.A. nr 32/IX/2020 z dn. 19.05.2020 r.). 

 Porządek obrad: 

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej. 
 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, przebywających w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia zapewniona zostanie poprzez system Microsoft MS Teams. Spółka zapewni oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia głosowania zdalnego w trybie jawnym i tajnym – system głosowania elektronicznego poprzez aplikację POSIEDZENIA.PL